هیات علمی تمام وقت

عاطفه ابوترابی

دکتر عاطفه ابوترابی

رتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: اندامهای مصنوعی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D

پست الکترونیک: at.aboutorabi@uswr.ac.ir

شماره مستقیم: 22180010

شماره داخلی: 2340

منیره احمدی بنی

دکتر منیره احمدی بنی

رتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: اعضاء مصنوعی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D

شماره مستقیم: 22180010

شماره داخلی: 2340

غلامرضا امینیان

دکتر غلامرضا امینیان

رتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: آموزش ارتز و پروتز(اعضا مصنوعی و وسایل کمکی)

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D

پست الکترونیک: gh.aminian@uswr.ac.ir

شماره مستقیم: 22180010

شماره داخلی: 2340

روشنک بقائی رودسری

دکتر روشنک بقائی رودسری

رتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: اعضاء مصنوعی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D

پست الکترونیک: roshanakbaghaei@yahool.com

شماره مستقیم: 22180010

شماره داخلی: 2340

محمود بهرامی زاده

دکتر محمود بهرامی زاده

رتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: اعضاء مصنوعی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D

پست الکترونیک: Ma.bahramizadeh@uswr.ac.ir , mbzoandp@gmail.com

شماره مستقیم: 22180010

شماره داخلی: 2340

فرهود سعیدارشادی

دکتر فرهود سعیدارشادی

رتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: اعضاء مصنوعی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D

شماره مستقیم: 22180010

شماره داخلی: 2340

محمد علی مردانی

دکتر محمد علی مردانی

رتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: اعضاء مصنوعی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D

پست الکترونیک: natelnoory@yahoo.com

شماره مستقیم: 22180010

شماره داخلی: 2340

رضا وهاب کاشانی

رضا وهاب کاشانی

رتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: اندامهای مصنوعی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره مستقیم: 22180010

شماره داخلی: 2340

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: