فناوری های نوین سلامت

تاریخ شروع رویداد
1402/12/09
تاریخ پایان رویداد
1402/11/23
مکان برگزاری
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
مهلت ثبت نام
1402/11/25
ثبت نام
فناوری های نوین سلامت

توضیحات تکمیلی:

كميته تحقيقات و فناوري دانشجويی و مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكی اردبيل در نظردارد رويداد فناوري هاي نوين سلامت (OPP TOP ARUMS(در سطح كشوري در تاريخ 9 اسفند سال جاري برگزار نمايد. دانشجويان و فناوران عالقه مند میتوانند جهت شركت و ثبت ايده هاي فناورانه خود در اين رويداد و بهرمنده مندي از تسهيالت و حمايت هاي مالی و معنوي اين رويداد از جمله اعطاي گرنت ، منتورينگ طرح هاي ثبت شده توسط شتاب دهنده نوآوري آرتا سلامت و همچنين برگزاري كارگاه هاي تخصصی فناورانه به صورت هيبريد از طریق لینک زیر اقدام نمایند.

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: