مسئول دفتر گروه

حمیدرضا  غفوری

حمیدرضا غفوری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

پست الکترونیک: hamidreza.ghafouri2020@gmail.com

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: