مشخصات دروس برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد پيوسته رشته ارتوز و پروتز

طول دوره و ساختار آن:

طول دوره بر اساس آيين نامه هاي آموزشي براي دوره كارشناسي پيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي كشور مي‌باشد.

مجموع دروس اين دوره 130 واحد به شرح زير مي باشد:

-دروس عمومي

22 واحد

- دروس پايه فني مهندسي

9 واحد

- دروس پزشكي و توانبخشي

27 واحد

- دروس تخصصي

45 واحد

- دروس كارآموزي در عرصه

27 واحد

 

لیست واحد های درسی کارشناسی ارشد

سرفصل دروس کارشناسی ارشد

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: