مشخصات كلي برنامه آموزشي دوره كارشناسي پيوسته رشته اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي

1- تعريف رشته و مقطع مربوطه:

كارشناسي پيوسته اعضاء مصنوعي ووسايل كمكي

Orthotics and Prosthetics (BSC)

كارشناسي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي يكي از رشته هاي علوم پزشكي است كه به دريافت مدرك كارشناسي مي انجامد. در طي اين دوره دانشجويان با انواع معلوليت ها به خصوص معلوليت هاي جسمي ـ حركتي آشنا مي شوند و علل مربوط به ايجاد اين معلوليت‌ها رامي شناسند و همچنين راههاي كاهش تاثير آنها را بر زندگي روزمره افراد فرا مي گيرند. در برنامه ريزي و اجراي روشهاي ساخت اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي براي بهبودي سطح زندگي معلولين و كاهش عوارض انواع بيماريها مهارت بدست مي آورند و با به كارگيري دانش و مهارت عملي مربوطه، در بالا بردن سطح سلامت جامعه كمك مي نمايند در اين رشته براي شناسائي افزايش سطح توانمندي علمي و عملي دانشجويان شيوه اي نوين و جديد مبتني بر زمان به دانشجويان آموزش داده مي شود.

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: