عنوان رشته به فارسی و انگلیسی:

ارتوز و پروتز                                            Orthotics and Prosthetics

 

تعریف رشته:

ارتز و پروتز یکی از رشته های حاضر در تیم توانبخشی است. این رشته برای جامعه قطع عضو، اندام مصنوعی (پروتز) و برای افرادی که دچار اختلال حرکتی شده اند وسایل کمکی (ارتز) طراحی می کند و می سازد تا آنها به هدف نهایی توانبخشی که استقلال فردی است دست پیدا کنند. 

ارتز و پروتز به نسبت دیگر رشته های توانبخشی با افراد کم توان ذهنی کمتر در ارتباط است و بیشتر مراجعین آنها افرادی با معلولیت جسمی هستند. شایان به ذکر است که مراجعین ارتز و پروتز تنها معلولین جسمی

نمی باشند بلکه این دامنه بسیار گسترده است. طوری که شامل کل جامعه می شود.

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: