جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

رزومه

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: فرهود سعید ارشادی

رتبه علمی: دانشجوی دکترای تخصصی ارتز و پروتز

گروه: ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

آدرس و تلفن محل کار: تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، کد پستی: 1985713834

پست الکترونیک farhoud.s.ershadi@gmail.com

 

 

description: ax.jpg

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1381

 

 

8138

 

 

 

1390

 

كارشناسي

 

 

كارشناسي ارشد

 

 

 

 دانشجوی دكتراي تخصصي

 

 

علوم بهزيستي و توانبخشي

 

 

علوم بهزيستي و توانبخشي

 

 

 

 

علوم بهزيستي و توانبخشي

 

 

 

تهران-ايران

 

 

تهران-ايران

 

 

 

تهران-ايران

 

 

 

ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

 

 

 

ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

 

 

 

ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

 

 

 

 

زمینه های تخصصی

 

·        ارتز های اندام تحتانی

·        ارتز های اطفال

·        ارفیت

 

سوابق کاری / آموزشی (آکادمیک، سمپوزیوم، کارگاه)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

 

·        1383   1389مشاور ارتز و پروتز دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان دکتر شریعتی،

·        1388دبیر اجرایی اولین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی، 8 و 9 آذر ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

·        1393دبیر اولین سمینار بازآموزی ارتز های اطفال ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

·        1383 تا کنون مدرس گروه ارتز و پروتز؛ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي؛

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی

از سال

تا سال

مسئولیت

1382    1387        مسوول بخش ارتوپدی فنی، مرکز صبا،

 

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

 

 

 

 

 

منتخب انتشارات

1-ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

2011

 

 

 

 

ü      1389فرشاد صفدری، غلامرضا امینیان، سید ابراهیم موسوی، ، فرهود سعید ارشادی، ، "بررسی پارامترهای مربوط به فشار کف پایی به دنبال استفاده از بریس در بیماران دچار استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو"، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، دوره هشتم، شماره 4، پاییز ، صفحه 186-179

 

ü      1385بهادر اعلمی هرندی، محمد نقی طهماسبی، شهریار کامرانی، سید مهدی جعفری، پیمان فارسی، فرهود سعید ارشادی، شبنم بصیری، "بریس والگوس دهنده در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو"، چهاردهمین کنگره ارتوپدی،

 

 

 

 

2-کتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

مکان

 

ü      1383 "طراحی صنعتی، مواد و فرایندهای تولید"، جیم لسکو؛ ترجمه کاوه مقدم، فرهود سعید ارشادی، شادمان خورسندیان، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگا ه ها (سمت)،

 

ü      1392 "کاربرد کفش طبی و ارتوزها" دکتر بهادر اعلمی هرندی، فرهود سعید ارشادی، انتشارات دانشگاه تهران

 

منتخب ارائه مقالات علمی در کنفرانس های داخلی

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

 

 

ü      1390 فرهود سعید ارشادی ،غلامرضا امینیان ،محمد تقی طهماسبی ،مختارعراض پور "تاثیر طول کفی با لبه خارجی بر درد وعملکرد مبتلایان به استئو آرتریت سمت داخل زانو"....کنگره ارتز پروتز ،

 

ü      1389 رضا وهاب کاشانی، مختار عراض پور، فرهود سعید ارشادی، "میلومننگوسل و درمان های ارتزی"، دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی، تهران،

 

 

 

 

 

 

 

 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

رزومه

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: فرهود سعید ارشادی

رتبه علمی: دانشجوی دکترای تخصصی ارتز و پروتز

گروه: ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

آدرس و تلفن محل کار: تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، کد پستی: 1985713834

پست الکترونیک farhoud.s.ershadi@gmail.com

 

 

description: ax.jpg

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1381

 

 

8138

 

 

 

1390

 

كارشناسي

 

 

كارشناسي ارشد

 

 

 

 دانشجوی دكتراي تخصصي

 

 

علوم بهزيستي و توانبخشي

 

 

علوم بهزيستي و توانبخشي

 

 

 

 

علوم بهزيستي و توانبخشي

 

 

 

تهران-ايران

 

 

تهران-ايران

 

 

 

تهران-ايران

 

 

 

ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

 

 

 

ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

 

 

 

ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

 

 

 

 

زمینه های تخصصی

 

·        ارتز های اندام تحتانی

·        ارتز های اطفال

·        ارفیت

 

سوابق کاری / آموزشی (آکادمیک، سمپوزیوم، کارگاه)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

 

·        1383   1389مشاور ارتز و پروتز دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان دکتر شریعتی،

·        1388دبیر اجرایی اولین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی، 8 و 9 آذر ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

·        1393دبیر اولین سمینار بازآموزی ارتز های اطفال ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

·        1383 تا کنون مدرس گروه ارتز و پروتز؛ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي؛

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی

از سال

تا سال

مسئولیت

1382    1387        مسوول بخش ارتوپدی فنی، مرکز صبا،

 

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

 

 

 

 

 

منتخب انتشارات

1-ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

2011

 

 

 

 

ü      1389فرشاد صفدری، غلامرضا امینیان، سید ابراهیم موسوی، ، فرهود سعید ارشادی، ، "بررسی پارامترهای مربوط به فشار کف پایی به دنبال استفاده از بریس در بیماران دچار استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو"، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، دوره هشتم، شماره 4، پاییز ، صفحه 186-179

 

ü      1385بهادر اعلمی هرندی، محمد نقی طهماسبی، شهریار کامرانی، سید مهدی جعفری، پیمان فارسی، فرهود سعید ارشادی، شبنم بصیری، "بریس والگوس دهنده در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو"، چهاردهمین کنگره ارتوپدی،

 

 

 

 

2-کتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

مکان

 

ü      1383 "طراحی صنعتی، مواد و فرایندهای تولید"، جیم لسکو؛ ترجمه کاوه مقدم، فرهود سعید ارشادی، شادمان خورسندیان، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگا ه ها (سمت)،

 

ü      1392 "کاربرد کفش طبی و ارتوزها" دکتر بهادر اعلمی هرندی، فرهود سعید ارشادی، انتشارات دانشگاه تهران

 

منتخب ارائه مقالات علمی در کنفرانس های داخلی

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

 

 

ü      1390 فرهود سعید ارشادی ،غلامرضا امینیان ،محمد تقی طهماسبی ،مختارعراض پور "تاثیر طول کفی با لبه خارجی بر درد وعملکرد مبتلایان به استئو آرتریت سمت داخل زانو"....کنگره ارتز پروتز ،

 

ü      1389 رضا وهاب کاشانی، مختار عراض پور، فرهود سعید ارشادی، "میلومننگوسل و درمان های ارتزی"، دومین کنگره سراسری توانبخشی دانشجویی، تهران،

 

 

 

 

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: