جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

رزومه هیات علمی  محمد ابراهیم موسوی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: سید محمد ابراهیم موسوی

رتبه علمی: دانشیار

گروه: ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

آدرس و تلفن محل کار: تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، کد پستی: 1985713834

پست الکترونیک E.mousavi2001@yahoo.com

 

 

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1368

 

 

1383

 

 

پزشکی عمومی

 

 

تخصص ارتوپدی

 

علوم پزشكي تهران

 

 

علوم پزشكي تهران

 

تهران-ايران

 

 

تهران-ايران

 

 

پزشکی

 

 

 

جراحی ارتوپدی

 

 

 

زمینه های تخصصی

 

·       ارتوپدی در ترما

·       جراحی های اندام تحتانی

·       ارتوزهای اندام تحتانی

 

سوابق کاری / آموزشی (آکادمیک، سمپوزیوم، کارگاه)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

نایب رئیس ریاست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مدیر گروه رشته ارتوز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مدرس درس ارتوز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی

از سال

تا سال

مسئولیت

 

 

 

منتخب انتشارات

1-ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

1.          Arab AM, Salavati M, Ebrahimi I, Mousavi ME. Sensitivity, specificity and predictive value of the clinical trunk muscle endurance tests in low back pain. Clinical rehabilitation2007;21(7):640-7.

 

2.          Arazpour M, Bani MA, Hutchins SW, Curran S, Javanshir MA, Mousavi ME. Influence of orthotic gait training with powered hip orthosis on walking in paraplegic patients. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology2013(0):1-5.

 

3.          Arazpour M, Bani MA, Kashani RV, Ghomshe FT, Mousavi ME, Hutchins SW. Effect of powered gait orthosis on walking in individuals with paraplegia. Prosthetics and orthotics international2013;37(4):261-7.

 

4.          Arazpour M, Chitsazan A, Hutchins SW, Ghomshe FT, Mousavi ME, Takamjani EE, et al. Evaluation of a novel powered hip orthosis for walking by a spinal cord injury patient: a single case study. Prosthetics and orthotics international2012;36(1):105-12.

 

5.          Arazpour M, Chitsazan A, Hutchins SW, Ghomshe FT, Mousavi ME, Takamjani EE, et al. Design and simulation of a new powered gait orthosis for paraplegic patients. Prosthetics and orthotics international2012;36(1):125-30.

 

6.          Arazpour M, Chitsazan A, Hutchins SW, Mousavi ME, Takamjani EE, Ghomshe FT, et al. Evaluation of a novel powered gait orthosis for walking by a spinal cord injury patient. Prosthetics and orthotics international2012;36(2):239-46.

 

7.          Arazpour M, Gharib M, Hutchins SW, Bani MA, Curran S, Mousavi ME, et al. The influence of trunk extension in using advanced reciprocating gait orthosis on walking in spinal cord injury patients: A pilot study. Prosthetics and orthotics international2014:0309364614531010.

 

8.          Bahramizadeh M, Mousavi ME, Rassafiani M, Aminian G, Ebrahimi I, Karimlou M, et al. The effect of floor reaction ankle foot orthosis on postural control in children with spastic cerebral palsy. Prosthetics and orthotics international2012;36(1):71-6.

 

9.          Bani MA, Arazpour M, Ghomshe FT, Mousavi ME, Hutchins SW. Gait evaluation of the advanced reciprocating gait orthosis with solid versus dorsi flexion assist ankle foot orthoses in paraplegic patients. Prosthetics and orthotics international2013;37(2):161-7.

 

10.        Bani MA, Arazpour M, Kashani RV, Mousavi ME, Hutchins SW. Comparison of custom-made and prefabricated neoprene splinting In patients with the first carpometacarpal joint osteoarthritis. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology2013;8(3):232-7.

 

11.        Hadadi M, Mazaheri M, Mousavi ME, Maroufi N, Bahramizadeh M, Fardipour S. Effects of soft and semi-rigid ankle orthoses on postural sway in people with and without functional ankle instability. Journal of Science and Medicine in Sport2011;14(5):370-5.

 

12.        Hadadi M, Mousavi ME, Fardipour S, Vameghi R, Mazaheri M. Effect of soft and semirigid ankle orthoses on Star Excursion Balance Test performance in patients with functional ankle instability. Journal of Science and Medicine in Sport2013.

 

13.        Jalali M, Farahmand F, Rezaeian T, Ramsey DK, Mousavi SME. Electromyographic analysis of anterior cruciate deficient knees with and without functional bracing during lunge exercise. Prosthetics and orthotics international2014:0309364614560940.

 

14.        Mohseni-Bandpei MA, Nakhaee M, Mousavi ME, Shakourirad A, Safari MR, Vahab Kashani R. Application of Ultrasound in the Assessment of Plantar Fascia in Patients With Plantar Fasciitis: A Systematic Review. Ultrasound in medicine & biology2014.

 

15.        Safaeepour Z, Esteki A, Tabatabai F, Mousavi ME. Analysis of the ankle moment-angle curve in different gait speeds and phases for designing ankle-foot prosthesis. Journal of Rehabilitation2014;14(4):0-.

 

16.        Salavati M, Mazaheri M, Khosrozadeh F, Mousavi SME, Negahban H, Shojaei H. The Persian version of locomotor capabilities index: translation, reliability and validity in individuals with lower limb amputation. Quality of Life Research2011;20(1):1-7.

 

 

1-     حدادی, موسوی, سيد محمد ابراهيم, معروفی, نادر, بهرامی زاده, & رهگذر. (2009). بررسی تاثير ارتزهای نيمه سخت و نرم بر کنترل پاسچر بين سمت درگير و سمت سالم در بيماران با بی‌ثباتی عملکردی مچ پا و افراد سالم. كومش, 10(3), 155-160.

 

2-     دکتر سيدمحمد ابراهيم موسوی, دکتر بيژن فروغ, محمود بهرامی زاده, مختار عراضپور, معصومه ويس کرمی, & عليرضا مقدمی. (2011). اثر ارتفاع کم پاشنه کفش روی فعاليت عضلات شکم دختران سالم با استفاده از الکتروميوگرافی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان, 13(4), 44-50.

 

3-     فرزادی, مائده, صفايی پور, زهرا, موسوی, سيد محمد ابراهيم. (2013). بررسی اثر ارتز جداکننده انگشت بر فشار کف پای افراد دچار هالوکس ولگوس. دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, 11(4), 376-382.

 

4-     مجدالاسلامی, بصير, موسوی, سيد محمد ابراهيم, عراضپور, مختار, ... & مسعود. مقايسه اثر بانداژکشی و مچ بند نئوپرنی بر حس وضعيت مفصلی و درد بيماران دارای پيچ خوردگی درجه 1و2. فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي, 5(1), 54-57.

 

 

5-     فرزادی, مائده, صفايی پور, زهرا, موسوی, سيد محمد ابراهيم, ... & مرجان. (2013). بررسی تأثير ارتز دارای بخش حمايت قوس طولی داخلی بر توزيع فشار کف پا در زنان مبتلا به بدشکلی خفيف و متوسط هالوکس ولگوس. فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي, 14(3), 107-114.

 

2-کتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

مکان

1389- درمانهای توانبخشی در بیماریهای ارتوپدی - انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- تهران- ايران.

 

 

منتخب ارائه مقالات علمی در کنفرانس های داخلی

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

رزومه هیات علمی  محمد ابراهیم موسوی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: سید محمد ابراهیم موسوی

رتبه علمی: دانشیار

گروه: ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

آدرس و تلفن محل کار: تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، کد پستی: 1985713834

پست الکترونیک E.mousavi2001@yahoo.com

 

 

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1368

 

 

1383

 

 

پزشکی عمومی

 

 

تخصص ارتوپدی

 

علوم پزشكي تهران

 

 

علوم پزشكي تهران

 

تهران-ايران

 

 

تهران-ايران

 

 

پزشکی

 

 

 

جراحی ارتوپدی

 

 

 

زمینه های تخصصی

 

·       ارتوپدی در ترما

·       جراحی های اندام تحتانی

·       ارتوزهای اندام تحتانی

 

سوابق کاری / آموزشی (آکادمیک، سمپوزیوم، کارگاه)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

نایب رئیس ریاست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مدیر گروه رشته ارتوز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مدرس درس ارتوز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی

از سال

تا سال

مسئولیت

 

 

 

منتخب انتشارات

1-ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

1.          Arab AM, Salavati M, Ebrahimi I, Mousavi ME. Sensitivity, specificity and predictive value of the clinical trunk muscle endurance tests in low back pain. Clinical rehabilitation2007;21(7):640-7.

 

2.          Arazpour M, Bani MA, Hutchins SW, Curran S, Javanshir MA, Mousavi ME. Influence of orthotic gait training with powered hip orthosis on walking in paraplegic patients. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology2013(0):1-5.

 

3.          Arazpour M, Bani MA, Kashani RV, Ghomshe FT, Mousavi ME, Hutchins SW. Effect of powered gait orthosis on walking in individuals with paraplegia. Prosthetics and orthotics international2013;37(4):261-7.

 

4.          Arazpour M, Chitsazan A, Hutchins SW, Ghomshe FT, Mousavi ME, Takamjani EE, et al. Evaluation of a novel powered hip orthosis for walking by a spinal cord injury patient: a single case study. Prosthetics and orthotics international2012;36(1):105-12.

 

5.          Arazpour M, Chitsazan A, Hutchins SW, Ghomshe FT, Mousavi ME, Takamjani EE, et al. Design and simulation of a new powered gait orthosis for paraplegic patients. Prosthetics and orthotics international2012;36(1):125-30.

 

6.          Arazpour M, Chitsazan A, Hutchins SW, Mousavi ME, Takamjani EE, Ghomshe FT, et al. Evaluation of a novel powered gait orthosis for walking by a spinal cord injury patient. Prosthetics and orthotics international2012;36(2):239-46.

 

7.          Arazpour M, Gharib M, Hutchins SW, Bani MA, Curran S, Mousavi ME, et al. The influence of trunk extension in using advanced reciprocating gait orthosis on walking in spinal cord injury patients: A pilot study. Prosthetics and orthotics international2014:0309364614531010.

 

8.          Bahramizadeh M, Mousavi ME, Rassafiani M, Aminian G, Ebrahimi I, Karimlou M, et al. The effect of floor reaction ankle foot orthosis on postural control in children with spastic cerebral palsy. Prosthetics and orthotics international2012;36(1):71-6.

 

9.          Bani MA, Arazpour M, Ghomshe FT, Mousavi ME, Hutchins SW. Gait evaluation of the advanced reciprocating gait orthosis with solid versus dorsi flexion assist ankle foot orthoses in paraplegic patients. Prosthetics and orthotics international2013;37(2):161-7.

 

10.        Bani MA, Arazpour M, Kashani RV, Mousavi ME, Hutchins SW. Comparison of custom-made and prefabricated neoprene splinting In patients with the first carpometacarpal joint osteoarthritis. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology2013;8(3):232-7.

 

11.        Hadadi M, Mazaheri M, Mousavi ME, Maroufi N, Bahramizadeh M, Fardipour S. Effects of soft and semi-rigid ankle orthoses on postural sway in people with and without functional ankle instability. Journal of Science and Medicine in Sport2011;14(5):370-5.

 

12.        Hadadi M, Mousavi ME, Fardipour S, Vameghi R, Mazaheri M. Effect of soft and semirigid ankle orthoses on Star Excursion Balance Test performance in patients with functional ankle instability. Journal of Science and Medicine in Sport2013.

 

13.        Jalali M, Farahmand F, Rezaeian T, Ramsey DK, Mousavi SME. Electromyographic analysis of anterior cruciate deficient knees with and without functional bracing during lunge exercise. Prosthetics and orthotics international2014:0309364614560940.

 

14.        Mohseni-Bandpei MA, Nakhaee M, Mousavi ME, Shakourirad A, Safari MR, Vahab Kashani R. Application of Ultrasound in the Assessment of Plantar Fascia in Patients With Plantar Fasciitis: A Systematic Review. Ultrasound in medicine & biology2014.

 

15.        Safaeepour Z, Esteki A, Tabatabai F, Mousavi ME. Analysis of the ankle moment-angle curve in different gait speeds and phases for designing ankle-foot prosthesis. Journal of Rehabilitation2014;14(4):0-.

 

16.        Salavati M, Mazaheri M, Khosrozadeh F, Mousavi SME, Negahban H, Shojaei H. The Persian version of locomotor capabilities index: translation, reliability and validity in individuals with lower limb amputation. Quality of Life Research2011;20(1):1-7.

 

 

1-     حدادی, موسوی, سيد محمد ابراهيم, معروفی, نادر, بهرامی زاده, & رهگذر. (2009). بررسی تاثير ارتزهای نيمه سخت و نرم بر کنترل پاسچر بين سمت درگير و سمت سالم در بيماران با بی‌ثباتی عملکردی مچ پا و افراد سالم. كومش, 10(3), 155-160.

 

2-     دکتر سيدمحمد ابراهيم موسوی, دکتر بيژن فروغ, محمود بهرامی زاده, مختار عراضپور, معصومه ويس کرمی, & عليرضا مقدمی. (2011). اثر ارتفاع کم پاشنه کفش روی فعاليت عضلات شکم دختران سالم با استفاده از الکتروميوگرافی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان, 13(4), 44-50.

 

3-     فرزادی, مائده, صفايی پور, زهرا, موسوی, سيد محمد ابراهيم. (2013). بررسی اثر ارتز جداکننده انگشت بر فشار کف پای افراد دچار هالوکس ولگوس. دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, 11(4), 376-382.

 

4-     مجدالاسلامی, بصير, موسوی, سيد محمد ابراهيم, عراضپور, مختار, ... & مسعود. مقايسه اثر بانداژکشی و مچ بند نئوپرنی بر حس وضعيت مفصلی و درد بيماران دارای پيچ خوردگی درجه 1و2. فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي, 5(1), 54-57.

 

 

5-     فرزادی, مائده, صفايی پور, زهرا, موسوی, سيد محمد ابراهيم, ... & مرجان. (2013). بررسی تأثير ارتز دارای بخش حمايت قوس طولی داخلی بر توزيع فشار کف پا در زنان مبتلا به بدشکلی خفيف و متوسط هالوکس ولگوس. فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي, 14(3), 107-114.

 

2-کتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

مکان

1389- درمانهای توانبخشی در بیماریهای ارتوپدی - انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- تهران- ايران.

 

 

منتخب ارائه مقالات علمی در کنفرانس های داخلی

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: