اطلاعات شخصی
نام:روشنك
نام خانوادگي: بقايي رودسري
تاريخ تولد 1350
محل تولد: تهران
 
گروه ارتز و پروتزدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ایران تهران
22180010 021
 
 
Email:
 
وضعیت مدارک دانشگاهی:
 
-                  کارشناسی ارتز و پروتز از دانشگاه علوم پزشکی ایران( فارغ التحصیل در سال 1375  )
-                  کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي( فارغ التحصیل در سال 1386 )
-                  دکتری تخصصی ارتز پروتز از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(فارغ التحصیل در سال 1395 )
 
 
-                  فعاليتهاي علمي- پژوهشي: مجلات علمي پژوهشي
§       مقايسه آستانه تشخيص حس حركت در گروه مبتلا به پارگي ليگامان صليبي قدامي در مرحله حاد قبل و بعد از جراحي دوباره سازي
دكتر مجدالاسلامي بصير ,دكتر كاظمي سيد مرتضي, دكتر كيهاني سهراب ,دكتر اسماعيلي جاه علي اكبر ,
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين
§       مقايسه وضعيت رفلكس همسترينگ در دو مرحله قبل و بعد از جراحي بازسازي در بيماران مبتلا  به پارگي ليگامان صليبي قدامي در مرحله حاد
دكتر مجدالاسلامي بصير ,دكتر كاظمي سيد مرتضي, دكتر كيهاني سهراب ,دكتر اسماعيلي جاه علي اكبر , بقايي روشنك
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
بررسي تاثير بريس عملكردي از نوع قالبگيري بر حس تشخيص وضعيت حس عمقي در بيماران مبتلا به پارگي ليگامان صليبي قدامي قبل از جراحي بازسازي
بقايي روشنك,دكتر موسوي سيد محمد ابراهيم,دكتر صلواتي مهيار, دكتر ابراهيمي اسماعيل , دكتر كيهاني سهراب , دكتركريملو مسعود  , وهاب كاشاني رضا
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قزوين  
§       بقايي روشنك,دكتر موسوي سيد محمد ابراهيم,دكتر صلواتي مهيار, دكتر ابراهيمي اسماعيل , دكتر كيهاني سهراب , دكتركريملو مسعود , وهاب كاشاني رضا
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي کرمان  
§       بقايي روشنك,دكتر موسوي سيد محمد ابراهيم,دكتر صلواتي مهيار, دكتر ابراهيمي اسماعيل , دكتر كيهاني سهراب , دكتركريملو مسعود , وهاب كاشاني رضا
طب جانباز  .
§       بررسي حس وضعيت در بيماران مبتلا به پارگي ليگامان متقاطع قدامي قبل و بعد از جراحي بازسازي در مرحله حاد  
§       دكتر مجدالاسلامي بصير ,دكتر كاظمي سيد مرتضي, دكتر كيهاني سهراب ,دكتر اسماعيلي جاه علي اكبر ,دكتر شاكري حسن, بقايي روشنك
مجله علمي پژوهشي توانبخشي همدان
§       بقايي روشنك,دكتر موسوي سيد محمد ابراهيم,دكتر صلواتي مهيار, دكتر ابراهيمي اسماعيل , دكتر كيهاني سهراب , دكتركريملو مسعود , وهاب كاشاني رضا
·       مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي گرگان.
·       تأثيردرمانهای جراحی بازسازی و بریس عملکردی بر آستانه حس تشخیص حرکت در بیماران مبتلا به پارگی لیگامان متقاطع قدامی
شهرام یعقوبی- مسعود کریملو- روشنک بقایی رودسری- عنایت الله بخشی
مجله توانبخشی
·       Effect of Custom Molded Functional Brace on Balance in Patients with Anterior Cruciate Ligament Tearing
R Baghaei, M Salavati… - Journal of Kerman …, 2012 - eprints.kmu.ac.ir
·       Comparison of kinesthesia in patients with anterior cruciate ligament tears
before and after reconstructive surgery at acute phase
B. Majdoleslam M. Kazemi** S. Keyhani**
 A.A. Esmaeiljah** R. Baghaei** Original Article JQUMS, Vol.14, No.4, Winter 2011, pp.22-27
 
·       Knee osteoarthritis and orthtics treatment
Aminian Gholamreza, Baghaei Roodsarei Roshanak
Physical medicine and rehabilitation international 2014
§ The effect of orthotic devices on knee adduction moment ,pain and function in medial compartment knee osteoarthritis: a literature review
Roshanak Baghaei Roodsarei, Ali Esteki, Gholamreza Aminian, Mohmmad Ebrahim Mousavi, Basir Majdoleslami, Fatemeh Bahramian
Disability and rehabilitation: assistive technology 2016
 
 
 
-                  ثبت اختراع
طراحی و ساخت بریس با مکانیسم جدید اصلاحی واروم زانو در صفحه فرونتال برای بیماران مبتلا به استئو آرتریت کمپارتمنت داخلی زانو
6/2/95
-                  فعاليتهاي علمي- پژوهشي: كنگره هاي معتبر خارجي و داخلي
-                   
-                  IN THE UNITED STATES PATENT AN TRADEMARK OFFICE
-                  Application for
-                  UNITED STATES UTILITIES LETTER PATENT
-                  Of
-                  Roshanak Baghaei Roodsari
-                  For
-                  Apparatus for Treating and Supporting Extremities or a Portion of a Body
In 2017
 
-                 روشنك بقايي ؛دست سيبرنتيك
-                 سمينار تكنولوژي توانبخشي؛ تهران؛1382
-                   
- روشنك بقايي.دكتر مهيار صلواتي ، دكتر بصير مجد الاسلامي  بررسي مقايسه اي تعادل ايستا و حس عمقي در دو اندام بيماران مبتلا به پارگي كامل ليگامان صليبي قدامي قبل و بعد از جراحي بازسازي با استفاده از بريس عملكردي ايراني ،كنفرانس علمي سير تحولات و فن آوري توانبخشي؛ تهران؛ 1385
 
- روشنك بقايي.دكتر مهيار صلواتي ، دكتر بصير مجد الاسلامي  مطالعه تاثير بريس عملكردي بر تعادل افراد بعد از جراحي ترميمي ليگامان صليبي قدامي ،كنفرانس علمي سير تحولات و فن آوري توانبخشي؛ تهران؛ 1385
- روشنك بقايي .دكتر مهيار صلواتي ، دكتر بصير مجد الاسلامي  بررسي تاثير بريسعملكردي ايراني بر آستانه تشخيص حركت غير فعال  اندام مبتلا به پارگي كامل ليگامان صليبي قدامي در مرحله حاد پس از پارگي ، كنگره هشتم ارتز و پروتز؛ تهران؛ 1387
 
-مختار عراضپور، دكتر سيد محمد ابراهيم موسوي، غلامرضا امينيان  ،روشنك بقايي ؛نقش رباتيك در توانبخشي بيماران ضايعات نخاعي ؛اولين سمينار تخصصي ضايعات نخاعي، تهران
1388
 
-روشنك بقايي رودسري؛دكتر سيد محمد ابراهيم موسوي؛ دكتر مهيار صلواتي،دكتر اسماعيل ابراهيمي،دكتر سهراب كيهاني،رضا وهاب كاشاني ،دكتر مسعود كريملو  
 بررسي تاثير بريس عملكردي از نوع قالبگيري بر حس تشخيص وضعيت حس عمقي در بيماران مبتلا به پارگي ليگامان صليبي قدامي قبل از جراحي بازسازي ، كنگره نهم ارتز و پروتز؛ تهران1389
-روشنک بقایی رودسری؛دکتر بصیر مجدالاسلامی،دکتر مهیار صلواتی
بررسی تاثیر بریس عملکردی از نوع قالبگیری بر تعادل بیماران مبتلا به پارگی لیگامان صلیبی قدامی،کنگره دهم ارتز پروتز،تهران بهار 1391
-روشنک بقایی رودسری،دکتر محمد علی مردانی
طراحی و ساخت پروتز انگشت به روش قالب سازی دو تکه،کنگره دهم ارتز پروتز،تهران 1391
روشنک بقایی رودسری
ارتزهای ستون فقرات ، دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات ،دیماه 1390
-روشنک بقایی رودسری
سخنرانی در پانل "برنامه درمان های ورزشی ،درمانهای آلترناتیو" ، دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات ، دیماه 1390
-دکتر سید احمد رئیس السادات دکتر سید محمد ابراهیم موسوی روشنک بقایی رودسریمهدی خادمی
"تاثیر بریس میلواکی بر تعادل پسران مبتلا به هایپر کایفوز" ،پانزدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی ایران ، آذر 1390
- The Effect of ACL Rupture on Static Stability of Posture.
Roshanak Baghaei . Shobeir Sabokdast .6th World Congress of Biomechanics.Singagapore Suntec Convention Centre .1-6 August 2010
 
“knee osteoarthritis and orthotics treatment”
دکتر روشنک بقایی، دکتر علی استکی، دکتر غلامرضا امینیان، دکتر اسماعیل ابراهیمی، دکتر محمد ابراهیم موسوی، دکتر بصیر مجدالاسلامی
کنگره طب فیزیکی و توانبخشی،2012
Lyon france,15 december2014 Registration no:ispo-1/74
 
“New corrective knee varus brace in frontal plane and evaluation of kinetic of gait in patient with osteoarthritis medial compartment knee”
دکتر روشنک بقایی، دکتر علی استکی، دکتر غلامرضا امینیان، دکتر اسماعیل ابراهیمی، دکتر محمد ابراهیم موسوی، دکتر بصیر مجدالاسلامی، مهندس عبدالله شاملو
بیست و سومین کنگره جراحی ارتوپدی ایران 13 /7/94
 
-              
طرحهاي علمي مصوب در معاونت پژوهشي دانشگاه) به عنوان مجري و يا همكار(
 
§       تحقيق در زمينه"طراحي و ساخت وسايل و دستگاههاي توانبخشي – حمايت كننده كمري براي افراد مبتلا به كمر درد"
§       بررسي مقايسه اي "تاثير بريس عملكردي زانو بر آستانه تعيين حركت غير فعال زانو در دو اندام ورزشكاران مبتلا به پارگي ليگامان متقاطي قدامي"
§       تحقیق در زمینه "مقایسه تاثیر ارتز عملکردی  و ارتز اصلاح شده در کاهش درد ،میزان فعالیت روزمره ومیزان فعالیتهای ورزشی و سرگرمی بیماران مبتلا به پلانتارفاشیالتیس"
§       بررسی تاثیر بلند مدت بریس اصلاح کننده واروم زانو بصورت منقطع بر بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو
فعاليتهاي علمي و پژوهشي به عنوان مدرس:
مدرس  مبحث "بريسهاي زانو" در آكادمي ملي المپيك در "كنگره زانو در ورزش" كه ويژه پزشكان و فيزيوتراپيستها ورزشكاران مربيان جامعه ورزشي بود.
 
 
فعاليتهاي علمي و پژوهشي در كنگره ها:
 
عضو كميته علمي سمينار تكنولوژي توانبخشي كه در 25 و26 آذر ماه 1382 برگزار گرديد.
 
عضو كميته علمي كنگره سراسري نهم ارتز و پروتز كه در خرداد ماه 1389 برگزار گرديد.
عضو هیات علمی دوازدهمین كنگره بین المللی ارتز و پروتز كه در آبان ماه 1395 برگزار گرديد.
 
دبيراجرایی اولين كنگره علمي بيومكانيك كه در ارديبهشت ماه 1377 برگزار گرديد.
 
عضو هیات رئیسه كنگره سراسري ششم ارتز و پروتز كه در ارديبهشت ماه 1382 برگزار گرديد.
 
عضو هیات رئیسه كنگره سراسري هشتم ارتز و پروتز كه در آبان ماه 1387 برگزار گرديد.
 
عضو هیات رئیسه كنگره سراسري توانبخشي دانشجويي كه در اسفند ماه 1389 برگزار گرديد.
 
عضو هیات رئیسه دوازدهمین كنگره بین المللی ارتز و پروتز كه در آبان ماه 1395 برگزار گرديد.
 
 
 
 
-                  فعاليتهاي علمي-آموزشي:
تدريس واحدهاي :
ايمني و پيشگيري از سوانح كارگاهي -
-ارزشيابي و اندازه گيري عضلاني
 فيزيك-
-اصول توانبخشي
- استاتیک
- ارتزهای اندام فوقانی
- ارتزهای پا
آشنايي با طراحي و ساخت ارتزهاي اندام فوقاني-
-آشنايي با طراحي و ساخت ارتزهاي ستون فقرات
آشنايي با طراحي و ساخت ارتزهاي اندام تحتاني
-تكنيك قطعه سازي
كارورزي در عرصه ارتزهاي اندام فوقاني -
كارورزي در عرصه ارتزهاي اندام تحتاني-
- استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد
استاد راهنمای پایان نامه ارشد
- استاد راهنما در 19,4,7,9,12,16 و پايان نامه كارشناسي
 
-                  كارگاهها:
 
-                  شركت در كارگاه به عنوان دانش پژوه:
-                  كارگاه آموزشي پزشكي مبتني بر شواهد
-                  كارگاه آموزشي مبتني بر نتايج
-                  كارگاه مفاهيم پايه دانشگاه علوم بهزيستي
-                  كارگاه ارائه مطالب دانشگاه علوم بهزيستي
-                  كارگاه دوره بانكهاي اطلاعاتي دانشگاه علوم بهزيستي
-                  كارگاه مهارتهاي پيش از تدريس
-                  كارگاه طراحي و تحليل سوالات چهار گزينه ايي
-                  كارگاه نرم افزار END NOTE
-                  كارگاه مقاله نويسي
-                  Workshop Material Characteristics of Handspliting 
-                  سمينار Neurorehabilitation
-                  كنگره بررسي مسائل سالمندان در ايران و جهان
-                  سمينار تخصصي ضايعات نخاعي
-                  همايش تخصصي دو سالانه فيزيوتراپي در اختلالات اسكلتي - عضلاني
-                  هشتمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات
-                  نهمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات
-                  كارگاه پروتز هاي اندام تحتاني توسط شركت blachfort انگلستان
-                  كارگاه پروتز هاي هوشمند و هيبريد توسط شركت tehlin چين
§       کارگاه ساخت کفی هایی با دستگاه تراش
§       کارگاه آنالیز گیت
§       کارگاه آشنایی با data base
 
فعاليتهاي اجرايي:
 
- مسئول آموزش گروه ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در هر سه مقطع تحصيلي
- مسئول راه اندازي كارگاههاي گروه ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در بيمارستان رفيده و نظام مافی 
- همكاري در راه اندازي و همكاري باليني در مركز آموزشي وپژوهشي و توانبخشي صبا
- استاد راهنماي دانشجويان دوره 4 و7 و9 و12 و16 كارشناسي
 به مدت چهار سال  - مدير مالي انجمن مهندسي توانبخشي
 عضو هيات مديره انجمن مهندسي توانبخشي به مدت چهار سال-
- مسئول فني كلينيك ارتز و پروتز رئوف سال 1378و نيايش 1389 با پذيرش بيش از 6000 بيمار در زمينه هاي مختلف ارتزي و پروتزي
-مسئول فني كلينيك ارتز و پروتز نظام مافی سال 1395و
-مجری و هماهنگ کننده غربالگری تعیین اسکلتی و عضلانی در مجتمع آموزشی راه رشد سال 95 با 3000نفر دانش آموز و پرسنل
-همکار در طرح تدوین اخلاق حرفه ای

 

  
اطلاعات شخصی
نام:روشنك
نام خانوادگي: بقايي رودسري
تاريخ تولد 1350
محل تولد: تهران
 
گروه ارتز و پروتزدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ایران تهران
22180010 021
 
 
Email:
 
وضعیت مدارک دانشگاهی:
 
-                  کارشناسی ارتز و پروتز از دانشگاه علوم پزشکی ایران( فارغ التحصیل در سال 1375  )
-                  کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي( فارغ التحصیل در سال 1386 )
-                  دکتری تخصصی ارتز پروتز از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(فارغ التحصیل در سال 1395 )
 
 
-                  فعاليتهاي علمي- پژوهشي: مجلات علمي پژوهشي
§       مقايسه آستانه تشخيص حس حركت در گروه مبتلا به پارگي ليگامان صليبي قدامي در مرحله حاد قبل و بعد از جراحي دوباره سازي
دكتر مجدالاسلامي بصير ,دكتر كاظمي سيد مرتضي, دكتر كيهاني سهراب ,دكتر اسماعيلي جاه علي اكبر ,
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين
§       مقايسه وضعيت رفلكس همسترينگ در دو مرحله قبل و بعد از جراحي بازسازي در بيماران مبتلا  به پارگي ليگامان صليبي قدامي در مرحله حاد
دكتر مجدالاسلامي بصير ,دكتر كاظمي سيد مرتضي, دكتر كيهاني سهراب ,دكتر اسماعيلي جاه علي اكبر , بقايي روشنك
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
بررسي تاثير بريس عملكردي از نوع قالبگيري بر حس تشخيص وضعيت حس عمقي در بيماران مبتلا به پارگي ليگامان صليبي قدامي قبل از جراحي بازسازي
بقايي روشنك,دكتر موسوي سيد محمد ابراهيم,دكتر صلواتي مهيار, دكتر ابراهيمي اسماعيل , دكتر كيهاني سهراب , دكتركريملو مسعود  , وهاب كاشاني رضا
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قزوين  
§       بقايي روشنك,دكتر موسوي سيد محمد ابراهيم,دكتر صلواتي مهيار, دكتر ابراهيمي اسماعيل , دكتر كيهاني سهراب , دكتركريملو مسعود , وهاب كاشاني رضا
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي کرمان  
§       بقايي روشنك,دكتر موسوي سيد محمد ابراهيم,دكتر صلواتي مهيار, دكتر ابراهيمي اسماعيل , دكتر كيهاني سهراب , دكتركريملو مسعود , وهاب كاشاني رضا
طب جانباز  .
§       بررسي حس وضعيت در بيماران مبتلا به پارگي ليگامان متقاطع قدامي قبل و بعد از جراحي بازسازي در مرحله حاد  
§       دكتر مجدالاسلامي بصير ,دكتر كاظمي سيد مرتضي, دكتر كيهاني سهراب ,دكتر اسماعيلي جاه علي اكبر ,دكتر شاكري حسن, بقايي روشنك
مجله علمي پژوهشي توانبخشي همدان
§       بقايي روشنك,دكتر موسوي سيد محمد ابراهيم,دكتر صلواتي مهيار, دكتر ابراهيمي اسماعيل , دكتر كيهاني سهراب , دكتركريملو مسعود , وهاب كاشاني رضا
·       مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي گرگان.
·       تأثيردرمانهای جراحی بازسازی و بریس عملکردی بر آستانه حس تشخیص حرکت در بیماران مبتلا به پارگی لیگامان متقاطع قدامی
شهرام یعقوبی- مسعود کریملو- روشنک بقایی رودسری- عنایت الله بخشی
مجله توانبخشی
·       Effect of Custom Molded Functional Brace on Balance in Patients with Anterior Cruciate Ligament Tearing
R Baghaei, M Salavati… - Journal of Kerman …, 2012 - eprints.kmu.ac.ir
·       Comparison of kinesthesia in patients with anterior cruciate ligament tears
before and after reconstructive surgery at acute phase
B. Majdoleslam M. Kazemi** S. Keyhani**
 A.A. Esmaeiljah** R. Baghaei** Original Article JQUMS, Vol.14, No.4, Winter 2011, pp.22-27
 
·       Knee osteoarthritis and orthtics treatment
Aminian Gholamreza, Baghaei Roodsarei Roshanak
Physical medicine and rehabilitation international 2014
§ The effect of orthotic devices on knee adduction moment ,pain and function in medial compartment knee osteoarthritis: a literature review
Roshanak Baghaei Roodsarei, Ali Esteki, Gholamreza Aminian, Mohmmad Ebrahim Mousavi, Basir Majdoleslami, Fatemeh Bahramian
Disability and rehabilitation: assistive technology 2016
 
 
 
-                  ثبت اختراع
طراحی و ساخت بریس با مکانیسم جدید اصلاحی واروم زانو در صفحه فرونتال برای بیماران مبتلا به استئو آرتریت کمپارتمنت داخلی زانو
6/2/95
-                  فعاليتهاي علمي- پژوهشي: كنگره هاي معتبر خارجي و داخلي
-                   
-                  IN THE UNITED STATES PATENT AN TRADEMARK OFFICE
-                  Application for
-                  UNITED STATES UTILITIES LETTER PATENT
-                  Of
-                  Roshanak Baghaei Roodsari
-                  For
-                  Apparatus for Treating and Supporting Extremities or a Portion of a Body
In 2017
 
-                 روشنك بقايي ؛دست سيبرنتيك
-                 سمينار تكنولوژي توانبخشي؛ تهران؛1382
-                   
- روشنك بقايي.دكتر مهيار صلواتي ، دكتر بصير مجد الاسلامي  بررسي مقايسه اي تعادل ايستا و حس عمقي در دو اندام بيماران مبتلا به پارگي كامل ليگامان صليبي قدامي قبل و بعد از جراحي بازسازي با استفاده از بريس عملكردي ايراني ،كنفرانس علمي سير تحولات و فن آوري توانبخشي؛ تهران؛ 1385
 
- روشنك بقايي.دكتر مهيار صلواتي ، دكتر بصير مجد الاسلامي  مطالعه تاثير بريس عملكردي بر تعادل افراد بعد از جراحي ترميمي ليگامان صليبي قدامي ،كنفرانس علمي سير تحولات و فن آوري توانبخشي؛ تهران؛ 1385
- روشنك بقايي .دكتر مهيار صلواتي ، دكتر بصير مجد الاسلامي  بررسي تاثير بريسعملكردي ايراني بر آستانه تشخيص حركت غير فعال  اندام مبتلا به پارگي كامل ليگامان صليبي قدامي در مرحله حاد پس از پارگي ، كنگره هشتم ارتز و پروتز؛ تهران؛ 1387
 
-مختار عراضپور، دكتر سيد محمد ابراهيم موسوي، غلامرضا امينيان  ،روشنك بقايي ؛نقش رباتيك در توانبخشي بيماران ضايعات نخاعي ؛اولين سمينار تخصصي ضايعات نخاعي، تهران
1388
 
-روشنك بقايي رودسري؛دكتر سيد محمد ابراهيم موسوي؛ دكتر مهيار صلواتي،دكتر اسماعيل ابراهيمي،دكتر سهراب كيهاني،رضا وهاب كاشاني ،دكتر مسعود كريملو  
 بررسي تاثير بريس عملكردي از نوع قالبگيري بر حس تشخيص وضعيت حس عمقي در بيماران مبتلا به پارگي ليگامان صليبي قدامي قبل از جراحي بازسازي ، كنگره نهم ارتز و پروتز؛ تهران1389
-روشنک بقایی رودسری؛دکتر بصیر مجدالاسلامی،دکتر مهیار صلواتی
بررسی تاثیر بریس عملکردی از نوع قالبگیری بر تعادل بیماران مبتلا به پارگی لیگامان صلیبی قدامی،کنگره دهم ارتز پروتز،تهران بهار 1391
-روشنک بقایی رودسری،دکتر محمد علی مردانی
طراحی و ساخت پروتز انگشت به روش قالب سازی دو تکه،کنگره دهم ارتز پروتز،تهران 1391
روشنک بقایی رودسری
ارتزهای ستون فقرات ، دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات ،دیماه 1390
-روشنک بقایی رودسری
سخنرانی در پانل "برنامه درمان های ورزشی ،درمانهای آلترناتیو" ، دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات ، دیماه 1390
-دکتر سید احمد رئیس السادات دکتر سید محمد ابراهیم موسوی روشنک بقایی رودسریمهدی خادمی
"تاثیر بریس میلواکی بر تعادل پسران مبتلا به هایپر کایفوز" ،پانزدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی ایران ، آذر 1390
- The Effect of ACL Rupture on Static Stability of Posture.
Roshanak Baghaei . Shobeir Sabokdast .6th World Congress of Biomechanics.Singagapore Suntec Convention Centre .1-6 August 2010
 
“knee osteoarthritis and orthotics treatment”
دکتر روشنک بقایی، دکتر علی استکی، دکتر غلامرضا امینیان، دکتر اسماعیل ابراهیمی، دکتر محمد ابراهیم موسوی، دکتر بصیر مجدالاسلامی
کنگره طب فیزیکی و توانبخشی،2012
Lyon france,15 december2014 Registration no:ispo-1/74
 
“New corrective knee varus brace in frontal plane and evaluation of kinetic of gait in patient with osteoarthritis medial compartment knee”
دکتر روشنک بقایی، دکتر علی استکی، دکتر غلامرضا امینیان، دکتر اسماعیل ابراهیمی، دکتر محمد ابراهیم موسوی، دکتر بصیر مجدالاسلامی، مهندس عبدالله شاملو
بیست و سومین کنگره جراحی ارتوپدی ایران 13 /7/94
 
-              
طرحهاي علمي مصوب در معاونت پژوهشي دانشگاه) به عنوان مجري و يا همكار(
 
§       تحقيق در زمينه"طراحي و ساخت وسايل و دستگاههاي توانبخشي – حمايت كننده كمري براي افراد مبتلا به كمر درد"
§       بررسي مقايسه اي "تاثير بريس عملكردي زانو بر آستانه تعيين حركت غير فعال زانو در دو اندام ورزشكاران مبتلا به پارگي ليگامان متقاطي قدامي"
§       تحقیق در زمینه "مقایسه تاثیر ارتز عملکردی  و ارتز اصلاح شده در کاهش درد ،میزان فعالیت روزمره ومیزان فعالیتهای ورزشی و سرگرمی بیماران مبتلا به پلانتارفاشیالتیس"
§       بررسی تاثیر بلند مدت بریس اصلاح کننده واروم زانو بصورت منقطع بر بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو
فعاليتهاي علمي و پژوهشي به عنوان مدرس:
مدرس  مبحث "بريسهاي زانو" در آكادمي ملي المپيك در "كنگره زانو در ورزش" كه ويژه پزشكان و فيزيوتراپيستها ورزشكاران مربيان جامعه ورزشي بود.
 
 
فعاليتهاي علمي و پژوهشي در كنگره ها:
 
عضو كميته علمي سمينار تكنولوژي توانبخشي كه در 25 و26 آذر ماه 1382 برگزار گرديد.
 
عضو كميته علمي كنگره سراسري نهم ارتز و پروتز كه در خرداد ماه 1389 برگزار گرديد.
عضو هیات علمی دوازدهمین كنگره بین المللی ارتز و پروتز كه در آبان ماه 1395 برگزار گرديد.
 
دبيراجرایی اولين كنگره علمي بيومكانيك كه در ارديبهشت ماه 1377 برگزار گرديد.
 
عضو هیات رئیسه كنگره سراسري ششم ارتز و پروتز كه در ارديبهشت ماه 1382 برگزار گرديد.
 
عضو هیات رئیسه كنگره سراسري هشتم ارتز و پروتز كه در آبان ماه 1387 برگزار گرديد.
 
عضو هیات رئیسه كنگره سراسري توانبخشي دانشجويي كه در اسفند ماه 1389 برگزار گرديد.
 
عضو هیات رئیسه دوازدهمین كنگره بین المللی ارتز و پروتز كه در آبان ماه 1395 برگزار گرديد.
 
 
 
 
-                  فعاليتهاي علمي-آموزشي:
تدريس واحدهاي :
ايمني و پيشگيري از سوانح كارگاهي -
-ارزشيابي و اندازه گيري عضلاني
 فيزيك-
-اصول توانبخشي
- استاتیک
- ارتزهای اندام فوقانی
- ارتزهای پا
آشنايي با طراحي و ساخت ارتزهاي اندام فوقاني-
-آشنايي با طراحي و ساخت ارتزهاي ستون فقرات
آشنايي با طراحي و ساخت ارتزهاي اندام تحتاني
-تكنيك قطعه سازي
كارورزي در عرصه ارتزهاي اندام فوقاني -
كارورزي در عرصه ارتزهاي اندام تحتاني-
- استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد
استاد راهنمای پایان نامه ارشد
- استاد راهنما در 19,4,7,9,12,16 و پايان نامه كارشناسي
 
-                  كارگاهها:
 
-                  شركت در كارگاه به عنوان دانش پژوه:
-                  كارگاه آموزشي پزشكي مبتني بر شواهد
-                  كارگاه آموزشي مبتني بر نتايج
-                  كارگاه مفاهيم پايه دانشگاه علوم بهزيستي
-                  كارگاه ارائه مطالب دانشگاه علوم بهزيستي
-                  كارگاه دوره بانكهاي اطلاعاتي دانشگاه علوم بهزيستي
-                  كارگاه مهارتهاي پيش از تدريس
-                  كارگاه طراحي و تحليل سوالات چهار گزينه ايي
-                  كارگاه نرم افزار END NOTE
-                  كارگاه مقاله نويسي
-                  Workshop Material Characteristics of Handspliting 
-                  سمينار Neurorehabilitation
-                  كنگره بررسي مسائل سالمندان در ايران و جهان
-                  سمينار تخصصي ضايعات نخاعي
-                  همايش تخصصي دو سالانه فيزيوتراپي در اختلالات اسكلتي - عضلاني
-                  هشتمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات
-                  نهمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات
-                  كارگاه پروتز هاي اندام تحتاني توسط شركت blachfort انگلستان
-                  كارگاه پروتز هاي هوشمند و هيبريد توسط شركت tehlin چين
§       کارگاه ساخت کفی هایی با دستگاه تراش
§       کارگاه آنالیز گیت
§       کارگاه آشنایی با data base
 
فعاليتهاي اجرايي:
 
- مسئول آموزش گروه ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در هر سه مقطع تحصيلي
- مسئول راه اندازي كارگاههاي گروه ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در بيمارستان رفيده و نظام مافی 
- همكاري در راه اندازي و همكاري باليني در مركز آموزشي وپژوهشي و توانبخشي صبا
- استاد راهنماي دانشجويان دوره 4 و7 و9 و12 و16 كارشناسي
 به مدت چهار سال  - مدير مالي انجمن مهندسي توانبخشي
 عضو هيات مديره انجمن مهندسي توانبخشي به مدت چهار سال-
- مسئول فني كلينيك ارتز و پروتز رئوف سال 1378و نيايش 1389 با پذيرش بيش از 6000 بيمار در زمينه هاي مختلف ارتزي و پروتزي
-مسئول فني كلينيك ارتز و پروتز نظام مافی سال 1395و
-مجری و هماهنگ کننده غربالگری تعیین اسکلتی و عضلانی در مجتمع آموزشی راه رشد سال 95 با 3000نفر دانش آموز و پرسنل
-همکار در طرح تدوین اخلاق حرفه ای
عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: