عنوان پایان‌نامه
بررسی و مقایسه تأثیر کفی نازک سخت همراه با کولار بلند پاشنه و کفی با بار تو گریپ بر کیفیت زندگی ، تعادل و تحرک عملکردی در سالمندان
نام دانشجو
سارا افتخاری
استاد راهنما
دکتر عاطفه ابوترابی
تاریخ
1403/02/02
ساعت
10:00
محل
سالن جلسات ابن سینا
مقطع
کارشناسی ارشد
رشته
نوع دفاع
پایان‌نامه
عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: