عنوان پایان‌نامه
مقایسه اثر کفی گیت پلیت و کفی با گوه داخلی بر تعادل و زاویه راه رفتن کودکان دارای الگوی راه رفتن با پنجه رو به داخل
نام دانشجو
فرزانه  منوچهری
استاد راهنما
دکتر مختار عراض پور دکتر محمد حدادی
تاریخ
1402/11/07
ساعت
11:00
محل
سالن جلسات ساختمان  ابن سینا
مقطع
کارشناسی ارشد
رشته
اندام مصنوعی
نوع دفاع
پایان‌نامه
عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: