عنوان پایاننامه دانشجو تاریخ ساعت محل مقطع نوع
بررسی تأثیر ترکیبی نورولوژیک مکانیکی مداخلات ارتوزی ناحیه مچ پا و پا بر ثبات پاسچرال در افراد با بی ثباتی مزمن مچ پا شبنم معصومی 1403/04/23 08:00 سالن جلسات ساختمان ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
طراحی و ساخت زانو بند باربردار مجهز به تحریک لرزشی موضعی عضلانی و مقایسه تأثیر آن با زانو بند باربردار مرسوم بر درد، سفتی مفصلی،عملکرد و شاخصه های سینتیکی و سینماتیکی در بیماران مبتلا به استئو آرتریت متوسط زانو مهسا زنگی 1403/03/01 08:00 سالن جلسات ساختمان ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
بررسی و مقایسه تأثیر کفی نازک سخت همراه با کولار بلند پاشنه با بار تو گریپ بر کیفیت زندگی ، تعادل و تحرک عملکردی در سالمندان سارا افتخاری 1403/02/02 10:00 سالن جلسات ساختمان ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی و مقایسه تأثیر کفی نازک سخت همراه با کولار بلند پاشنه و کفی با بار تو گریپ بر کیفیت زندگی ، تعادل و تحرک عملکردی در سالمندان سارا افتخاری 1403/02/02 10:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه اثر کفی گیت پلیت و کفی با گوه داخلی بر تعادل و زاویه راه رفتن کودکان دارای الگوی راه رفتن با پنجه رو به داخل فرزانه  منوچهری 1402/11/07 11:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی اثر درمان با بریس بر اختلالات خواب، سطح استرس و عملکرد روانی اجتماعی نوجوانان دارای اسکولیوز فاطمه درزی 1402/10/27 11:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی، ساخت و بررسی اثر ارتوز حرکتی داینامیکی جدید بر پارامترهای بیومکانیکی و عملکردی راه رفتن و عملکرد کاری در کودکان دارای فلج مغزی اسپاستیک دای پلژی صدیقه سادات میر باقری 1402/10/27 8:00 سالن جلسات ساختمان ابن سینا دکتری پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر اسپیلنت سفارشی ساخت انگشت شست بر درد، عملکرد و قدرت گرفتن در زنان و مردان مبتلا به آرتروز مفصل بازیلار زینب کساوی نژاد 1402/10/17 11:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی مقایسه تأثیر فوری ارتز یک طرفه مچ پا پایی مفصل دار با و بدون لبه خارجی بر درد، عملکرد و جابه جایی مرکز فشار در صفحه فرونتال در بیماران مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو زیباا علیزاده 1402/08/14 9:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
تآثیر ارتوز مچ پایی قدامی برتعادل داینامیک افراد دچار همی پلژی ناشی از سکته مغزی رضوان پرستاری 1402/08/09 10:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر کفی مجهز به سیستم ارتعاش با کفی پیش ساخته بر درد و عملکرد افراد مبتلا به پلنتار فاشیاتیس زهرا نظریان 1402/07/30 9:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر ارتوز مچ پا - پایی (آفو) بر پارامترهای کینتیکی و زمانی - مکانی راه رفتن در بیماران دارای آستئوآرتریت خفیف تا متوسط کمپارتمان داخلی زانو فاطمه حاجی بابائی 1402/06/20 8:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر استفاده شبانه ارتز زانو - مچ پا - پایی با ارتز زانو - مچ پا - پایی کاهنده تون براسپاستیسیتی عصلات ساق، دامنه حرکتی مفصل مچ پا و کیفیت خواب د رکودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک محمد کیانفر 1402/04/13 9:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی و ساخت ارتز اصلاح کننده ی وضعیت سرجلو آمده و هایپر کایفوز توراسیک در جوانان ، و بررسی اثر بلند مدت آن، بر زاویه کرانیووراتبرال سرو گردن، زاویه کایفوز توراسیک ، عملکرد تعادلی و سطح فعالیت الکتریکی عضلات هدف رضا حمزه لوئی 1402/02/30 10:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
بررسی اثر پروتز تری دی پرینت بر عملکرد دست و رضایت بیماران قطع عضو زیر آرنج صادق ابدالی پیدنی 1401/11/08 9:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر بریس دو محوره و سه محوره بر گشتاور اداکتوری و درد افراد مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمنت داخلی زانو حمید حیدری دهویی 1401/10/25 12:30 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی وساخت کمربند کمری لگنی تغییر یافته و مقایسه تأثیر ان بر درد و فعالیت عضلانی کمر ولگن با کمربند لگنی مرسوم در خانم های باردار ژاله حیدری 1401/10/11 10:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا دکتری پایاننامه بیشتر
ترجمه، بومی سازی و بررسی روایی و پایایی نسخه ترجمه شده فارسی پرسشنامه موانع فعالیت  فیزیکی درافراد دارای ناتوانی جسمی درافراد با ناتوانی جسمی علیرضا خانی 1401/09/20 11:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر فوری سه نوع ارتوز مچ پا - پایی بر پارامتر های راه رفتن در بیمارستان مبتلا به سکته مغزی دارای افتادگی مچ پا مقدسه احمدی 1401/08/16 8:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی و ساخت سیستم هوشمند لرزه درمانی موضعی ومقایسه اثر درمان با ارتز توراکولومبار و ارتز توراکولومبار مجهز به سیستم لرزه درمانی موضعی بر زاویه کایفور، قدرت ایزومتریک عضلات اکستانسور تنه و درد در سالمندان مبتلا به هایپرکایفور فاطمه کشاوری 1401/07/06 10:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
بررسی تأثیرات آنی کفی بر تعادل کودکان پیش از سن مدرسه مبتلا به صافی کف پای انعطاف پذیر محمد یزدان پناه احمد آبادی 1401/06/28 8:30 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر ارتوز اسپاینومد و پاسچر ترینینگ ساپورت بر توانایی راه رفتن ومصرف انرژی در افراد مسن مبتلا به هایپر کایفوز حانیه خجسته 1401/06/27 11:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی و مقایسه تأثیر کفی سفارشی و کفی سفارشی با برجستگی محیطی بر کنترل پاسچر داینامیک و عملکرد فیزیکی افراد دارای بی ثباتی مزمن مچ پا هانیه خلیلیان 1401/06/20 11:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر کفی گیت پلیت بر پارامتر های زمانی - مکانی و زاویه پیشروی پای کودکان مبتلا به IN-toeing gait وحید پور مقدم 1401/04/28 11:00 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر کفی طبی سفارشی ساخت دارای قوس طولی داخلی و پد جدا کننده شست و صندل طبی دارای استرپ جدا کننده شست بر میزان درد و انحراف انگشت شست در افراد مبتلا به هالوکس والگوس متوسط سعید یوسف زاده هروی نزاد 1401/04/08 10:30 سالن جلسات ساختمان  ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی و ساخت کفش پیشگیری دیابتی و بررسی تأثیر پوشیدن میان مدت ان بر تغییرات بیومتری پوست کف پا در افراد مبتلا به نوروپاتی دیابتی سیده هانیه سیدزاده 1400/10/05 12:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis دکتری پروپوزال بیشتر
ترجمه  معادل سازی بین فرهنگی و ارزیابی خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه ابزار سنجش مشکلات پا و مچ پا د رکودکان Oxforf ankle foot مریم علی پور 1400/06/31 11:00 بصورت انلاین کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر کمربند تغییر یافته، با وبدون استفاده از کفی سفارشی و مقایسه آن با کمربند پیش ساخته مرسوم بر میزان درد و ناتوانی عملکردی در بیماران دارای پرونیشن پنجه پا بهاره دلشاد 1400/06/14 11:30 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis دکتری پروپوزال بیشتر
طراحی و ساخت ارتوز پی تی بی هوشمند و تهیه ی الگوریتم عملکرد آن در آفلودینگ تیبیا برای افراد با شکستگی بسته ی دیافیز استخوان تیبیا وجید چمنی 1400/06/01 12:00 بصورت انلاین  connect.uswr.ac.ir/thesis دکتری پروپوزال بیشتر
مقایسه تأثیر ارتوز مچ پا پایی قدامی و ارتوز مچ پا پایی خلفی پی ال اس بر سرعت راه رفتن و تحرک عملکردی افراد همی پلژی سکته مغزی  ریحانه زارع زاده  1399/12/20 12:00 بصورت آنلاین کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر کفش های زیره غلتکی پنجه با زوایای مختلف راکر بر تعادل دینامیک و نیروهای تماسی بین مفصلی اندام تحتانی طی راه رفتن در سالمندان  فاطمه همتی  1399/12/19 8:30 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis دکتری پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر کفی سفارشی ساخته شده با تکنیک مدیال هیل اسککایو بر فشار پایی و عملکرد افراد مبتلا به صافی کف پای انعطاف پذیر  فهیمه بختیاری  1399/12/04 11:00 بصورت آنلاین کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر ارتوز کمری نوع نرم با نوع سخت بردرد، ترس از حرکات و ناتوانی بیماران مبتلا به فتق دیسک مهره ی دوم تا پنجم کمری هانیه همراه 1399/11/19 10:00 بصورت آنلاین کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر کفش پاشنه بلند با کفی توتال کانتکت سی ان سی برروی فشار های کف پایی در حالت اتاتیک و داینامیک در مقایسه با کفی توتال کانتکت قالبگیری شده میان دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی سید محمود موسوی زیارتی 1399/10/24 10:30 بصورت آنلاین کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر بریس با مفصل متحرک و الگوسی بر درد و کیفیت زندگی افراد دارای استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو کیا هدایت راد 1399/10/08 12:00 بصورت آنلاین کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر کفی با لبه خارجی با و بدون قوس طولی داخلی بر درد و عملکرد مچ پا در افراد مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو محمد خضری 1399/08/12 8:00 بصورت آنلاین کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر ارتوزهای کمری-خاجی رایج با ارتوزهای کمر - خاجی تنظیم قره قره ای بر میزان درد، ناتوانی عملکردی و ثبات وضعیتی در افراد مبتلا به کمر درد انتهایی غیر اختصاصی مهتاب باقری 1399/07/27 12:00 بصورت آنلاین کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی اثر راگر پنجه بر کینماتیک و پارامترهای فضایی - زمانی راه رفتن در افراد دیابتی نوع دو میثم صیاد فر 1399/07/21 13:30 بصورت آنلاین کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی و ساخت ارتز مچ پا -پایی پسیودارای مکانیسم کنترل کننده ی دورسی فلکشن و پلنتار فلکشن وبررسی تأثیر آن بر پارامترهای سینتیکی وسینماتیکی راه رفتن در افراد مبتلا به مولتیپل اسکروزیس اعظم کیوانی 1399/07/16 10:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis دکتری پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر کفی بافت دار بر تعادل ایستا و پویای افراد دیابتی مبتلا به نوروپاتی مسعود جلیلیان 1399/07/09 13:30 بصورت آنلاین کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر اعمال نیروی بیومکانیکی مستقیم با غیر مستقیم بر درد،عملکرد و راستای زانو در افراد مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو مائده محمودی 1399/05/22 10:00 connect.uswr.ac.ir/thesis بصورت آنلاین دکتری پروپوزال بیشتر
مقایسه تأثیر کفی فیبر کربن مخصوص دویدن و کفی مرسوم بر میزان راحتی و مصرف انرزی در افراد دارای صافی کف پا انعطاف پذیر در راه رفتن و دویدن آهسته قاسم پور 1399/05/14 12:00 بصورت آنلاین کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی، ساخت وارزیابی لاینر منبسط شونده سوکت زیر زانو با قابلیت تنظیم توسط فرد قطع عضو محمد جواد نوری 1399/03/24 10:00 بصورت انلاین connect.uswr.ac.ir/thesis دکتری پایاننامه بیشتر
طراحی، ساخت و بررسی اثر ارتوز حرکتی داینامیکی جدید بر پارامترهای بیومکانیکی و عملکردی راه رفتن و عملکرد کاری در کودکان فلج مغزی صدیقه سادات میرباقری 1399/03/12 10:00 بصورت آنلاین connect.uswr.ac.ir/thesis دکتری پروپوزال بیشتر
بررسی تأثیر کمربند تغییر یافته بر کاهش درد و فعالیت عضلانی کمر و لگن خانم های باردار مبتلا به کمر درد و درد لگن و مقایسه ان با کمربند مرسوم ژاله حیدری 1399/03/11 11:00 بصورت آنلاین connect.uswr.ac.ir/thesis دکتری پروپوزال بیشتر
مقایسه تأثیر قالبگیری و ساخت سوکت تغییر یافته ی پروتز با سوکت وزن گیرنده از کل سطح استامپ بر میزان رضایت، فیت سوکت و نحوه توزیع تنش واسطه ای در افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانوی یکطرفه بتول باقری 1399/02/17 9:00 connect.uswr.sc.ir/thesisبصورت آنلاین دکتری پروپوزال بیشتر
ارزیابی تأثیر انی بریس طراحی شده توراکولومبوساکرال بر اصلاح انحنا بیماران مبتلا به کایفوز شوئر من با تمرکز بر بهینه سازی اعمال بار عاطفه جعفری 1399/02/16 12:00 بصورت انلاین connect.uswr.sc.ir/thesis دکتری پروپوزال بیشتر
طراحی و ساخت کمربند ارزیابی کننده شتاب و نوسان تنه سالمندان هنگام راه رفتن فاطمه بهرامیان 1398/11/08 8:30 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
طراحی و ساخت ارتوز هدایت گر هیپ جدید مبتنی برآنالیز داینامیک نیرو و تأثیر ان بر استقلال عملکردی و پارامترهای راه رفتن حسین آسیایی 1398/10/22 8:30 سالن جلسات ابن سینا دکتری پایاننامه بیشتر
ارزیابی تأثیر ارتوز مچ پا -پایی مفصلدار با مکانیسم ایجاد کننده راگر اول و دوم حرکتی و کفش دارای بار گهواره ای بر بیومکانیک راه رفتن در بیماران به سکته مغزی همی - پلژی یک کارآزمایی تصادفی بالینی عالیه دریابر 1398/09/17 8:30 سالن جلسات ریاست دکتری پایاننامه بیشتر
بررسی تءثیر کفی سیلیکونی جدید بر نحوه توزیع مشارکت کف پایی و مقایسه ان با کفی سیلیکونی مرسوم در بیماران دیابتی سونیا طاهری رز 1398/07/28 11:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
اعتبار سنجی فرم کوتاه شده پرسشنامه Sf-36 و بررسی کفی با قوس طولی بر درد، عملکرد و کیفیت زندگی کودکان سن دبستان دارای صافی کف پای منعطف با استفاده از این ابزار فاطمه هنرمند 1398/07/23 10:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر کفی های طبی سفارشی ساخت دارای حمایت قوس طولی داخلی با و بدون گوه داخلی سرپنجه بر میزان انحراف انگشت شست به خارج به روش عکس برداری دیجیتال به صورت آنی و بعد یک ماه استفاده احسان نوروری 1398/07/06 8:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی و ساخت ارتز داینامیک کنترل کننده پاسچر وبررسی اثر ان بر روی فعالیت الکتریکی عضلات ارکتوراسپاین وکنترل تعادل در افراد سالمند مبتلا به کیفوز معصومه ویسکرمی 1398/06/11 13:30 سالن جلسات ریاست دکتری پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر کفی ترموپلاستیک سفارشی ساخت وکفی پیش ساختهبا ناودان ضربه گیر بردرد و عملکرد پا در افراد مبتلا به پلانتار فاشیاتیس الهه کرمی 1398/06/10 8:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر کفش دارای بارگهواره ای همراه با ارتوز مچ پا - پایی بر تعادل عملکردی در بیماران سکته مغزی همی پلژی شبنم معصومی 1398/06/09 10:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر ارتوز (پرایم واگ)با ارتوز (مدیال لینکیج پیشبرنده )بر عملکرد راه رفتن و مصرف انر/زی در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی در سطح توراسیک سیده هانیه سید زاده 1398/05/01 8:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر کفی سفارشی ساخت با استفاده از دستگاه CAD-CAM وکفی مرسوم بر میزان درد و کیفیت زندگی و فعالیت های ورزشی و تفریحی افراد مبتلا به التهاب فاشیای کف پایی سارا شجاعی 1398/04/17 11:00 سالن جلسات گروه ارتوپدی کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی و ساخت ارتز مچ پا -پایی پسیو دارای مکانیسم کنترل کننده ی دورسی فلکشن وپلنتار فلکشن و بررسی تأثیر آن برپارمترهای سینتیکی و سینماتیکی راه رفتن در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اعظم کیوانی 1398/03/20 8:00 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
طراحی و ساخت ارتز مچ پا - پایی داینامیک دارای مکانیسم جبران کننده اختلاف حرکات ومقایسه آن با ارتز مچ پا - پایی فنر مانند از نظر تأثیر بر پارامترهای کینماتیک و کینتیک راه رفتن افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اعظم کیوانی 1397/10/04 8:30 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
بررسی و مقایسه ی تأثیر آنی کفی طبی ساخته شده با کمک کامپیوتر و قالبگیری دستی برفشار کف پایی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 سجاد بیات ترک 1397/09/27 13:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی و ساخت ارتوز قدرتی دست و ارزیابی تأثیر آن بر عملکرد دست افراد با پارزی ناشی از سکته مغزی شیما فردی پور 1397/09/24 13:00 سالن جلسات ابن سینا دکتری پایاننامه بیشتر
تأثیر راکر پنجه با زوایای 10 و 15 درجه بر تعادل پاسچرال داینامیک و سرعت راه رفتن افراد سالمند هدی هاشمی 1397/07/29 10:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر بریس میلواکی برکیفیت زندگی نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک با استفاده از پرسشنامه QPLSD محمد زارع 1397/07/24 8:30 سالن جلسات اساتید کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
ارزیابی تأثیر استفاده از دستکش رباتیکی کمکی جدید نرم برکیفیت گریپ، رضایتمندی و عملکردی های پایه ی روزانه در بیماران دچار آسیب نخاعی مبتلا به فلج شدید عضلات انگشتان زهرا جیریانی شراهی 1397/06/27 10:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر استفاده همزمان از کفی تمام طول با لبه خارجی و بریس ایجاد کننده ولکوس بر پارامترهای درد، گشتاور ادداکتوری، عملکرد و رضایت مندی در بیماران مبتلا به استئو آرتریت کمپارتمنت داخلی زانو  مبینا خسروی فارسانی 1397/06/21 10:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی فشار های کف پایی در سربازان هنگام استفاده از کفی طراحی شده با فنر فشاری و مقایسه ان با کفی بدون فنر بهنام عابدی 1397/06/19 8:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
ارزیابی تآثیر مکانیسم ایجاد کننده ی فوت کلیرنس بر حرکات جبرانی تنه وانرژی مصرفی در بیماران آسیب نخاعی سطح سینه ای  مریم مالکی 1397/06/12 10:00 سالن جلسات اساتید دکتری پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر استرپ پروگزیمال ساعدی مجهز به لیزر کم توان و استرپ پروگزیمال مرسوم در میزان درد عملکرد و قدرت گریپ د رافراد مبتلا به التهاب اپی کندیل خارجی استخوان بازو هدیه رضی کاظمی 1397/04/25 8:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
تأثیر راکر پنجه با زاویه 10 و 15 درجه بر توزیع فشار کف پای افراد سالمند سالم نجمه باقریان 1397/02/30 13:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی و ساخت دستگاه لیزری بر مبنای ارتباط کمی شاخص های آناتومیکی اندام های تحتانی درسمت سالم و سمت قطع عضو جهت کمک به تعیین راستای پروتز در افراد قطع عضو زیر زانو یکطرفه ناهید تفتی 1397/02/23 10:00 سالن جلسات اساتید دکتری پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر پروتز سیلیکونی جدید با پروتز سیلیکونی مرسوم بر نحوهه توزیع فشار کف پایی و پارامترهای فضایی مکانی راه رفتن در بیمارن دیابتی با آمپوتاسیون ترنس متاتارسال فاطمه زارع زاده 1396/11/24 11:00 سالن جلسات اساتید دکتری پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر کفش آکسفورد با راکر پاشنه تا پنجه با کفش آکسفورد بدون راکر بر میزان مصرف انرژی افراد سالم نوید منزوی زاده 1396/10/27 13:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر کفش های زیره غلتکی پنجه با زاوایای مختلف راکر بر تعادل دینامیک ، نیروی تماسی بین مفصلی اندام تحتانی ومصرف انرژی طی راه رفتن در سالمندان فاطمه همتی 1396/09/07 11:00 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
ارزیابی کفش طبی با مکانیسم ارتعاش و مقایسه اثر ان با کفش طبی مرسوم بر کنترل تعادل در افراد سالمند عاطفه ابوترابی 1396/08/16 12:00 سالن جلسات دکتر شاملو دکتری پایاننامه بیشتر
مقایسه ارتوز اسپاینومد وارتوز پاسچرترینینگ ساپورت بر عملکرد راه رفتن و شدت درد افراد سالمند داری هایپر کایفوز ناطق نامدار 1396/07/30 10:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر ارتوز توراکولومبوساکرال سمی ریجید اصلاحی بر تغییرات فشار کف پایی در سالمندان مبتلا به هایپیر کایفوز حسام زارع رحیمی آبادی 1396/07/29 11:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی میزان رضایت افراد با قطع عضو زیر آرنج از پروتز های مایوالکتریک و خدمات پروتزی دریافتی و شناسایی مشکلات احتمالی انها ژاله حیدری 1396/07/19 8:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر کفی لبه خارجی همراه با کفش ساق بلند بر میزان جابجایی مرکز فشار به سمت خارج ، درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت سمت داخل زانو محسن صفاری 1396/06/28 10:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی، ساخت و ارزیابی پوشش داخلی قابل اتساع سوکت زیر زانو با قابلیت تنظیم توسط فرد قطع عضو  محمد جواد نوری 1396/06/08 13:00 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
طراحی و ساخت ارتز داینامیک کنترل کننده پاسچر و بررسی اثر آن بر روی فعالیت الکتریکی عضلات ارکتوراسپاین و کنترل تعادل در افراد سالمند مبتلا به کیفوز معصومه ویسکرمی 1396/03/10 13:00 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
مقایسه تأثیر استفده از کفی در دو حالت ایجاد پلاک با و بدون قراردادن سیلیکون بر کاهش فشار کف پا در بیماران دیابت ملیتوس هاشم ظاهری نیا 1396/02/03 10:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
تأثیر زاویه مچ پا و طول قطعه کف پایی ارتز مچ پایی - پایی سخت بر پارامترهای فضایی -مکانی و میزان زاویه مفصل زانو در افراد سکته مغزی همی پلژی راضیه دیده ورا 1395/12/15 10:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر مفصل استانس کنترل "سنسور لاک " بر کینماتیک و پارامترهای زمانی ، مکانی در افراد دارای ضعف عضله چهار سر ران فرنوش اسدی 1395/11/13 10:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
ارزیابی  تأثیر ارتوز مچ پا - پایی مفصل دار با مکانیسم ایجاد کننده راکراول و دوم حرکتی و کفش دارای بار گهواره ای بر پارامتر های راه رفتن و فعالیت الکتریکی عضلات در بیماران مبتلا به سکته مغزی همی پلژی : یک کارآمازیی تصادفی بالینی عالیه دریا بورد 1395/11/12 10:00 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
مقایسه پروتز های مکانیکی با پروتز های زیبایی روی کیفیت زندگی و عملکرد افراد قطع عضو زیر آرنج با طول اندام باقی مانده متوسط عطیه مرادی حادث 1395/10/07 10:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
تأثیر اسپیلنت کوتاه شست بردرد، عملکرد و قدرت گرفتن در بیماران مبتلا به آرتروز مفصل بازیلار بهناز توکلی 1395/09/02 13:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه ی تأثیر کفش طبی و ورزش بر عملکرد کفی پیش ساخته و کفی بافت دار در ارزیابی ثبات پاسچرال دینامیک سالمندان عادله کیا قادی 1395/07/06 13:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر ارتوز میلواکی و لیونایز طراحی شده کایفوز بر اصلاح اولیه درون بریسی در نوجوانان مبتلا به کایفوز ایدیوپاتیک توراسیک کبری رحیمی 1395/06/27 10:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر سه نوع کفی پیش ساخته ، قالب گیری شده وبا گوه خارجی بر کنترل پاسچرال دینامیک در افراد با پیچ خوردگی مزمن پا فائزه عباسی 1395/06/24 8:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی فیت مناسب و نامناسب سوکت برمیزان مصرف انرژی در افراد دچار قطع عضو زیر ران و یک طرفه عطیه جهانی خیر آبادی 1395/04/30 13:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر همزمان کفی تمتم طول با لبه ی خارجی و بریس ایجاد کننده ی والگوس بر پارامترهای کینتیک ، کینماتیک و فضایی زمانی راه رفتن در بیماران مبتلا به استئوارتریت کمپارتمنت داخلی زانو فاطمه میرزایی 1395/04/26 13:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی و ساخت ارتز هدایت گر هیپ " جدید مبتنی بر آنالیز داینامیک نیرو و تأثیر آن بر استقلال عملکردی و پارامترهای راه رفتن در بیماران آسیب نخاعی حسین سرآسیابی 1395/03/31 10:00 سالن جلسات دکترشاملو دکتری پروپوزال بیشتر
بررسی مقایسه ای بین کفی مرسوم و کفی سیلیکونی تغییر یافته بر میزان توزیع فشار کف پایی و درد افراد دچار متاتارسالژیا مریم آشکار 1395/01/23 10:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی مقایسه ای بین کفی مرسوم و کفی سیلیکونی تغییر یافته بر میزان توزیع فشار کف پایی و درد افراد دچار متاتارسالژیا مریم آشکار 1395/01/23 10:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر آنی داکر پنجه بر پارامترهای کینماتیکی و فضایی -زمانی راه رفتن بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 امیر علی کردهانی 1394/11/04 13:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر پروتز سیلیکونی جدید با پروتز های مرسوم بر نحوه توزیع فشار کف پایی و پارامترهای فضایی مکانی در بیماران دیابتی با آمپوتاسیون ترنس متاتارسال فاطمه زارع زاده 1394/10/20 10:00 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
بررسی تأثیر لینک دو طرفه مفصل هیپ بر پارامترهای فضای مکانی و کینماتیکی راه رفتن بیماران آسیب نخاعی هنگام استفاده از ارتز پیشبرندهای ایزوسنتریک میلاد غلامی 1394/10/12 11:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی و ساخت ارتوز قدرتی دست وارزیابی تأثیر آن بر عملکرد دست افراد با پارزی ناشی از سکته مغزی شیما فردی پور 1394/09/23 10:00 سالن جلسات دکترشاملو دکتری پروپوزال بیشتر
اندازه گیری فشار وارد از شل قدامی ارتز عملکردی زانو بر تیبیا در افراد دچار پارگی رباط صلیبی قدامی با استفاده از دستگاه پلاینس در زمان راه رفتن مهران شیریان 1394/07/29 13:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر تحرک مفصل مچ بر میزان مصرف انرژی هنگام استفاده از راه رفتن متقا رن در بیماران آسیب نخاعی محمد جواد حجتی 1394/07/29 8:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه Musiqol  در افراد مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس فارسی زبان ایرانی وحید معروف 1394/07/25 8:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
ترجمه معادلسازی بین فرهنگی پرسشنامه تشخیص بی ثباتی عملکردی مچ پا در ایرانیان و ارزیابی و روایی و پایایی ان شیوا نوری 1394/07/22 14:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی راستای محور مکانیکی در اندام تحتانی افراد قطع عضو با استفاده از پروتز زیر زانو با راستای مورد قبول سالار اسبقی 1394/07/12 12:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر کفی سفارشی ساخته شده با تکنیک medial heel skive بر فشار کف پا، میزان درد و عملکرد در افراد مبتلا به سندرم درد پتلافمورال فاطمه بهرامیان 1394/06/15 11:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی اثر راکر پاشنه تا پنجه به همراه ارتز مرسوی بلند تحتانی بر سینماتیک مفاصل اندام تحتانی و پارامترهای فضایی - زمانی در بیماران پولیومیلیت علی مجاور 1394/06/11 10:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
ارزیابی تأثیر مکانیسم ایجاد کننده ی فوت -کلیرنس برحرکات جبرانی تنه و انژی مصرفی در بیماران آسیب نخاعی سطح سینه ای مریم مالکی 1394/04/06 9:30 سالن جلسات گروه ارتوپدی دکتری پروپوزال بیشتر
طراحی و ساخت ارتز مفصل ران با قابلیت حرکت متقابل برای کودکان فلج مغزی مبتلا به راه رفتن کراچ و بررسی تأثیر آن بر عملکرد حرکات درشت و پارامترهای راه رفتن فرهود سعید ارشادی 1394/02/30 11:00 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
طراحی و ساخت کفش طبی با مکانیسم ارتعاش و ارزیابی اثر آن در مقایسه با کفش طبی بر کنترل تعادل در افراد سالمند عاطفه ابوترابی 1394/02/22 8:30 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
بررسی تأثیر ارتوز بلند اندام تحتانی با مفصل زانوی قدرتی بر تقارن راه رفتن افراد مبتلا به پولیومیلیت فردین علی پور 1393/12/12 12:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی ارتباط راستای پروتزی مطلوب با شاخص های آناتومیکی سمت سالم وسمت قطع عضو در افراد قطع عضو زیر زانو یکطرفه و مقایسه کیفیت تعیین راستای پروتز با استفاده از دستگاه لیزری برمبنای شاخص های آناتومیکی با راستای پروتزی حاصل از روش سنتی ناهید تفتی 1393/11/04 11:00 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
ارزیابی مفصل استانس کنترل جدید با قابلیت فلکشن زانو در فاز استانس بر پارامترهای راه رفتن افراد دارای ضعف عضله چهار سر رانی سید مسعود رفیعائی 1393/10/24 10:00 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
بررسی تأثیر ارتز قدرتی بلند اندام تحتانی بر پارامتر های کینماتیک وفضایی مکانی راه رفتن در افراد پولیومیلیت علیرضا مرادی 1393/10/14 9:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی اثر ارتز نئوپرنی داینامیک اندام تحتانی بر تعادل کودکان فلج مغزی مریم حسینی 1393/08/24 8:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر فیت سوکت پروتزی بر پارامتر های کینماتیک و فضایی - زمانی راه رفتن افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانو مهدی ناصری 1393/08/17 11:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
مقایسه تأثیر اسپیلنت مچ با اسپیلنت مچ و متاکارپوفالانژیال دست بر درد ، عملکرد، قدرت گرفتن و فشردن ، در بیماران منتلا به سندرم تونل کارپال خفیف تا متوسط  بتول گلریز 1393/07/29 9:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
تأثیر کفی پیش ساخته با قوس طولی و عرضی بر توزیع فشار کف پا در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید مریم پرتوی فر 1393/04/17 11:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر اسپیلنت انگشت شست بر حجم عضلات دست بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل بازیلار محدثه سفلایی شهر بابک 1393/03/13 12:00 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
بررسی تأثیر اسپیلنت جدید دست بر میزان درد، عملکرد و قدرت کریپ در بیماران مبتلا به تنیس البو  مژگان نجفی اصلی پاشایی 1393/02/21 13:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
تأثیر فیت سوکت پروتزی بر پارامترهای کینتیک راه رفتن افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانو نیما توحیدی 1393/02/07 11:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی و ساخت بریس با مکانیسم جدیدد اصلاحی واروم زانو در صفحه فرونتال وتأثیر آن بر پارامترهای سینتیک و سینماتیک راه رفتن در بیماران مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمنت داخلی زانو روشنک بقایی 1392/12/24 12:30 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
طراحی و ساخت پروتوتایپ سیستم تولید باز خورد مکانیکی قابل نصب بر روی پروتزهای دست الکترونیکی مرسوم نادر فلاحیان  1392/11/06 10:00 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
طراحی و ساخت ارتوز ترکیبی مچ پا ـ پنجه، ارزیابی تأثیر آن بر کنترل پاسچر افراد با بی ثباتی مزمن مچ پا و مقایسه آن با ارتوزهای موجود محمد حدادی 1392/07/15 10:00 گروه ارتوز و پروتز دکتری پروپوزال بیشتر
بررسی تأثیر ارتوز جدید با مفصل هیپ داخلی پیشبرنده بر استقلال عملکردی و پارامترهای راه رفتن افراد مبتلا به آسیب نخاعی منیره احمدی 1392/07/06 13:00 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
تأثیر بریس بوستون بر تعادل ایستای نوجوانان دختر اسکولیوز ایدیوپاتیک مینو خانعلی 1392/06/31 12:30 سالن جلسات ابن سینا کارشناسی ارشد پایاننامه بیشتر
طراحی، ساخت و ارزیابی تأثیر لحظه ای کفی طبی ـ ارتعاشی بر حس فشار ارتعاش، توزیع فشارکف پایی در طول راه رفتن و کنترل پاسچر در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی خفیف و متوسط معصومه باقرزاده 1392/06/26 12:30 سالن اجتماعات مدیریت دکتری پروپوزال بیشتر
بررسی اثر ارتز طراحی شده براساس توزیع فشار کف پای دینامیک در بیماران مبتلا به التهاب نیام کف پایی مزمن: یک مطالعه تصادفی بالینی معصومه نخعی 1392/03/06 10:00 سالن جلسات ابن سینا دکتری پروپوزال بیشتر
عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: