کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

01

طراحی و ترسیم مهندسی

1

5/0

5/1

17

17

34

-

02

استاتیک (مکانیک و مقاومت مصالح)

2

-

2

34

 

34

-

03

تکنولوژی الکترونیک

5/0

1

5/1

9

34

43

 

04

علم مواد

2

-

2

34

-

34

 

05

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر

1

5/.

5/1

17

17

34

01

جمع کل

5/6

2

5/8

111

68

179

-

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: