10 شهریور انتخاب واحد
17 شهریور شروع كلاسها
1 مهر حذف و اضافه
10 آذر حذف اضطراری
12 دی پايان ترم
15 دی شروع امتحانات
عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: