تاریخچه:

قدمت این رشته به صورت عملی به قبل از میلاد مسیح باز می گردد ولی با شروع قرن بیستم و آغاز جنگهای جهانی و بر جای ماندن تعداد بیشماری از مصدومین و معلولین این جنگها و همچنین صنعتی شدن جهان در کنار بیماری های مختلف، لزوم ایجاد و فراگیر شدن این رشته محرز گردید. در ابتدا در کشورهای اروپائی این رشته در مدارس عالی و سپس دانشگاهها تدریس شده و بعضی از شرکتهای بزرگ نیز در کنار ساخت لوازم و تجهیزات به تربیت متخصص این رشته پرداختند؛ پس از آن در کشورهای خاورمیانه نیاز به این رشته بیشتر احساس شده و دوره های دانشگاهی مربوطه ایجاد شد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: