اهداف کلی :

 تامین نیرو انسانی با مهارتهای :

انجام غربالگری، مشاوره، پیشگیری ، ارزیابی بیماران ، استدلال بالینی ، برنامه ریزی توانبخشی ، طراحی و ساخت انواع ارتوز وپروتزها  جهت اندام های تحتانی ، فوقانی وستون فقرات  ، ارزشیابی میزان پیشرفت توانبخشی بر اساس شواهد بالینی ، مشارکت در در تحقیقات و بکار بستن یافته های پژوهش های بالینی در طراحی و ساخت ارتوز و پروتز

         

وظایف حرفه­ ای دانش ­آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است:دانش آموختگان دوره کارشناسی پیوسته رشته ارتوز و پروتزدارای نقش های خدمات توانبخشی ، آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای، پیشگیری  ومدیریت می باشند.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: