استراتژي اجرايي برنامه آموزشي

برنامه اين دوره آموزشي با استفاده از استراتژي هاي زير انجام خواهد شد:

الف- آموزش مبتني بر تلفيقي از استاد محوري و دانشجو محوري

ب- آموزش مبتني بر حل مسئله (PBL )

ج- آموزش مبتني بر نيازهاي جامعه (Community Based)

د- خود آموزي (Self Study)

ه- ياد گيري مستمر (Life Long Learning)

و- گزارش موردي ( Case Study )

ز- برنامه ريزي و اجراي روشها مبتني بر شواهد

 

 

شرايط و نحوه پذيرش دانشجو

- پذيرش دانشجو يان در دانشگاههاي دولتي از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش مي باشد و مدارك مورد قبول جهت شركت در آزمون و پذيرش با توجه به قوانين آن سازمان است.

- دانشجويان مورد قبول بهتر است از سلامت جسمي برخوردار بوده و حتي المقدور در اندام فوقاني دچار مشكل نباشد.

- شكل سئوالات آزمون ورودي و ضرايب درسي در سازمان سنجش تعيين گرديده و به صورت آزمون كشوري مي باشد.

رشته هاي مشابه در داخل كشور:

در داخل كشور مشابه اين رشته وجود ندارد.

رشته هاي مشابه در خارج از كشور:

الف: Orthotics در آمريكا، كانادا، آلمان و انگلستان

ب: Technical Orthopedics در انگلستان، آلمان و امريكا

 

شرايط مورد نياز راه اندازي رشته

طبق ضوابط و شرايط شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مي باشد.

موارد ديگر ( مانند بورسيه)

ندارد

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: