سه شنبه ٠٨ اسفند ١٤٠٢
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی > كارشناسي ارشد > سرفصل دروس 
سرفصل دروس
 

نام درس : آمار و روش تحقيق                 كد درس: 11

پيش نياز: ندارد

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري

هدف كلي درس:

دانشجويان در اين درس با روشهاي تحقيقاتي در علوم بهداشتي- درماني آشنا شده و زمينه‌هاي تجزيه و تحليل آماري در اين تحقيقات را فرا ميگيرند.

شرح درس:

در اين درس دانشجو با نحوه انجام تحقيق در علوم بهداشتي و درماني آشنا شده و سيستم هاي آماري مربوطه را فرا مي گيرد.

سر فصل دروس: (34 ساعت)

 روش تحقيق (1 واحد)

·  تعريف تحقيق، روش تحقيق، آشنايي با تاريخچه علم و تحقيق.

·  انواع تحقيق: توصيفي، تحليلي، آزمايشي، ...

·  انتخاب موضوع و اهميت موضوع.

·  اهداف تحقيق، فرضيه، سئوالات مهم.

·  تعريف مفاهيم، مروري بر بررسيهاي گذشته.

·  جامعه مورد مطالعه، نمونه، روشهاي نمونه برداري.

·  متغير، مقياس اندازه گيري.

·  روشهاي جمع آوري اطلاعات، روشهاي ثبت و پرداخت اطلاعات.

·  گزارش تحقيق، نوشتن منابع و مآخذ.

 آمار (1 واحد )

·   تعريف آمار، توزيع فراواني و گروه بندي مشاهدات و بيان توسط جداول، انواع جداول.

·   توصيف بندي (كمي) نتيجه مشاهدات، شاخصهاي تمايل مركزي (ميانگين، ميانه، نما)، شاخصهاي پراكندگي (دامنه تغييرات انحراف متوسط از شاخصهاي مركزي، واريانس و انحراف معيار)، ضريب تغييرات.

·   احتمالات‌شامل تعريف‌ قانون جمع و ضرب‌احتمال، احتمال شرطي، توزيع دوجمله‌اي، توزيع پوآسون و نرمال، خصوصيات آنها.

·   نمونه گيري، انواع نمونه‌گيري، استفاده از جدول اعداد تصادفي، استفاده از نمونه گيري براي برآورد نقطه‌اي و فاصله ميانگين.

·   همبستگي ميان صفات، ضريب همبستگي، خط رگرسيون و استفاده از آن براي پيش بيني.

·   فرضيه هاي آماري و آزمون آنها، تعريف فرضيه، انواع فرضيه، استفاده از آزمونها.

منابع اصلي درس (references):

1- خدمت، ح، و ديگران، روش تحقيق در علوم پزشكي: طرح تحقيقاتي، متدولوژي و آمار. چاپ دوم، 1380.

2- دانيل، و. اصول و روشهاي آمار زيستي، 1378.

شيوه ارزشيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف:

(حيطه شناختي): آزمون تشريحي، آزمون جور كردني و آزمون چند گزينه اي.

 

نام درس : رسم فني                     كد درس: 12

پيش نياز: ندارد

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري ـ عملي

هدف كلي درس:

نقشه خواني و نقشه كشي دستي و كامپيوتري قطعات و اجزا ارتزها و پروتزها و نحوه بكارگيري اطلاعات فني از نقشه ها در طراحي و ساخت و جايگزين كردن قطعات.

شرح درس:

در اين درس دانشجو با انواع ترسيم به صورت فني آشنا شده و خواهد توانست در نماهاي مختلف يك شي را رسم كند.

سر فصل دروس: نظري:17 ساعت   عملي:34 ساعت

·   انواع صفحه كاغذ، خط، كادر بندي.

·   اندازه گيري مستقيم و منحني.

·   سه نما، يافتن نماي مجهول.

·   نقشه سه بعدي با دور نماي معلوم.

·   انواع سيستمهاي سه بعدي .

·   دستورات مقدماتي و آشنائي با صفحه اصلي Auto Cad  

·   دستورLine  و دستورCircle  

·   OFFSET, DIM, LAYER , MIRROR

·   TRIM, BREAK , ARRAY , FILLET , POLULINE

·   BLOCK , INSERT , LINETYPE , HATCH

منابع اصلي درس ( references )  :

1. متقي پور، الف، رسم فني عمومي، ويرايش دوم، 1379.

2. فراي، دال، آموزش گام به گام Auto CAD 2000 (مقدماتي ـ پيشرفته)، 1378.

شيوه ارزشيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف:

(حيطه مهارتي) 1- آزمون و رسم نقشه 2- فعاليت در كلاس.

 

نام درس : استاتيك                       كد درس: 13

پيش نياز : ندارد

تعداد واحد : 3

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

اين درس عامل ايجاد يك ديدگاه مهندسي نسبت به مقاومت مكانيكي قطعات و درك شرايط خطر ساز و راه هاي رفع منابع ايجاد كننده تخريب مكانيكي در اجزا ارتز و پروتز و هم نسبت به بدن انسان مي باشد .

شرح درس :

در اين درس دانشجو با قوانين علم مكانيك و مقاومت مصالح آشنا ميشود .

سر فصل دروس: (51 ساعت)

ترسيمه آزاد و معادلات تعادل ذره و قرقره ، گشتاور ، كوپل ، انتقال نيرو .

ترسيمه آزاد و معادلات تعادل جسم صلب .

محاسبه مركز ثقل و ممان اينرسي سطوح ساده و مركب .

نيروها و گشتاورهاي داخلي مقاطع .

ترسيمه نيروهاي برشي و گشتاور خمشي تيرها .

مفهوم تنش ( تنش محوري ، تنش برشي ( ساده و مضاعف ) ، تنش مايل ، تنش در مقاطع اتصال و پينها )

تنش و كرنش ( مفهوم كرنش ، منحني تنش كرنش ، تغيير شكل اعضا تحت بار محوري )

پيچش مقاطع دايروي و مستطيلي .

خمش خالص و مركب .

كمانش .

منابع اصلي درس ( references ) :

1- سي يرز، فرانسيس، فيزيك دانشگاهي (جلد اول)، 1378.

2-  جانستون، بير، استاتيك  ، 1378.

3-  جانستون، بير، مقاومت مصالح، 1378.

شيوه ارزشيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

حيطه شناختي : 1- كار كلاسي ( گرد آوري اطلاعات )  

                  2- ارزيابي نهايي

 

نام درس : تكنيك قطعه سازي                      كد درس: 14

پيش نياز : ندارد

تعداد واحد : 2

نوع واحد : كارگاهي

هدف كلي درس :

اين درس پايه و اساسي براي ساخت ارتزهاي مي باشد و دانشجو در اين درس با كسب مهارتهاي لازم ميتواند نسبت به ساخت قطعات فلزي ارتزهاي اقدام نمايد .

شرح درس :

در اين درس دانشجو با انواع قطعات فلزي بكار رفته در ارتوپدي فني آشنا شده و ساخت آنان را فرا خواهد گرفت .

سر فصل دروس : نظري:17 ساعت  عملي:34 ساعت

·   آموزش انواع روشهاي سوهانكاري شامل قوسهاي محدب و مقعر ، سوهانكاري دقيق و پرداخت .

·   آموزش نحوه استفاده از وسائل اندازه گيري شامل خط كش فلزي ، كوليس و ميكرومتر

·   آموزش نحوه سوراخكاري ، قلاويز و حديده و همچنين پرچكاري و جوشكاري .

·   آموزش روش الگوسازي براي قطعات فلزي مورد نياز ارتزها مانند ركاب ، بارهاي جانبي ، مفصل زانو و شلها .

·   ساخت و تكميل قطعات مورد نياز ارتزها مانند مفاصل مچ پا ، زانو و ران .

منابع اصلي درس ( references )  :

1- Clavson F.Englan , A manual of Lower Extremities Orthotics , Charles & Thomas

                        شيوه ارزشيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :  

( حيطه مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني - عيني سازمان يافته .      

                                       ب: سنجش با استفاده از چك ليست .

                                      ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

                    2- ارزيابي وسايل ساخته شده

 

نام درس : آناتومي اندام بالائي                    كد درس: 15

پيش نياز :  ندارد

تعداد واحد : 2

نوع واحد: نظري + عملي

هدف كلي درس :

آشنائي با ساختار آناتوميكي اندام ، استخوان شناسي اندام ، عروق ، اعصاب اندام بالائي همراه درك صحيح عملكرد عضلات ، مفاصل ، موقعيت آناتوميكي آنها .

شرح درس :

در اين درس دانشجو با آناتومي اندام بالائي شامل استخوانها ، مفصل ، عضلات ، اعصاب و عروق و نحوه قرار گيري و عملكرد آنان آشنا ميشود .

سر فصل دروس : نظري:5/25 ساعت  عملي: 17 ساعت

تئوري

·  شرح كاملي از استخوان شناسي اندام بالائي شامل استخوانهاي كمربند شانه اي ، بازو و ساعد ، دست همراه با شرح كامل ويژگيهاي آناتوميكي آنها .

·  شرح كاملي از عضلات اندام بالائي همراه با بيان دقيق محل اتصال عضلاتي ، عملكرد ، عصب گيري همراه با بيان دقيق وضعيت آناتوميك آنها .

·   شرح كامل عروق اندام بالائي ، مجاورت آناتوميكي آنها ، تقسيمات آنها در نواحي مختلف اندام

·   شرح كامل اعصاب اندام بالائي ، شبكه هاي عصبي به همراه تقسيمات اين اعصاب .

·   شرح كامل نحوه حس گيري حركتي اندام و تقسيم نقشه مربوط به اندام

·  شرح كامل مفاصل اندام ، بيان نوع آنها ، عملكرد ، شرح ليگامانهاي مفصلي ، كپسول مفصلي ، بررسي نقاط قوت و ضعف مفاصل از ديد آناتوميك

عملي

·   مشاهده مستقيم بر روي جسد ، مولاژ ، استخوان خشك .

منابع اصلي در س ( references ) :

1.      Snell RS, Clinical Anatomy for Medical Student, 6th ed, 2000.

2.      Churasia BD, Human Anatomy: Regional and Applied. 3rd, 1995.                                  

شيوه ارزشيابي دانشجو درحيطه هاي مختلف :

الف ) تئوري: 1-  آزمون جور كردني    2- آزمون تشريحي

ب ) عملي: شرح دقيق موقعيتهساي آناتوميك اعضاء بر روي جسد و مولاژ

 

نام درس : آناتومي اندام پاييني                  كد درس: 16

پيش نياز : ندارد

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري + عملي

هدف كلي درس:

در اين درس دانشجو با استخوان شناسي اندام پاييني آشنا شده و با ساختار آناتوميك مفاصل ، عضلات ، عروق ، اعصاب اندام تحتاني آشنائي پيدا مي كند بدين ترتيب معلوماتي پايه اي نسبت به محل چسبندگي عضلات ، ليگامانها و ساختار مفاصل پيدا ميكند . 

شرح درس :

دانشجو در اين با استخوان شناسي و ساختار آناتوميك مفاصل عضلات اندام پائيني آشنا مي شود

سر فصل دروس:نظري:5/25 ساعت  عملي: 17 ساعت            تئوري

·   شرح كلي از آناتومي ، تعريف موقعيت آناتوميكي ، محورهاي آناتوميكي

·   شرح كلي از استخوان

·   شرح كاملي از استخوان شناسي اندام پاييني شامل كمبرند لگني ، لگن ، ران ، ساق و پا همراه با شرح كامل ويژگيهاي آناتوميكي آنها

·   شرح كاملي از عضلات اندام پاييني همراه با بيان دقيق محل اتصال عضلات، عملكرد، عصب‌گيري همراه با بيان دقيق وضعيت آناتوميك آنها.

·   شرح كامل عروق اندام پاييني ، مجاورت آناتوميكي آنها تقسيمات آنها در نواحي مختلف اندام

·   شرح كامل اعصاب اندام پاييني ، شبكه هاي عصبي به همراه تقسيمات اين اعصاب

·   شرح كامل نحوه حس گيري حركتي حسي اندام و تقسيم نقشه مربوط به اندام

·   شرح كامل مفاصل اندام ، بيان نوع آنها ، عملكرد شرح ليگامانهاي مفصلي ، كپسول مفصلي ، برسي نقاط  قوت و ضعف مفاصل از ديد آناتوميك

عملي

·   مشاهده مستقيم بر روي جسد ، مولاژ ، استخوان خشك . 

منابع اصلي درس (references) :

1-      Snell RS, Clinical Anatomy for Medical Student, 6th ed, 2000.

2- Churasia BD, Human Anatomy: Regional and Applied. 3rd, 1995. 

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

الف ) نظري آزمون جور كردني آزمون تشريحي

ب  عملي شرح دقيق موقعيت هاي آناتوميكي اجزا بر روي جسد مولاژ .

 

نام درس : آناتومي سطحي                       كد درس: 17

پيش نياز : دروس آناتومي اندام بالائي و پاييني ، ستون فقرات و شكم و آناتومي اعصاب

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري + عملي

هدف كلي درس :

الف - واحد نظري

در اين درس دانشجو حدود گذاري اعضا مختلف بدن ، موقعيت استقرار آنها نحوه لمس كردن آنها را ياد مي گيرد همچنين با بررسي اعضا سطحي بدن و ارتباط آنها با ساير ارگانهاي بدن ، تعيين موقعيت مفاصل ، حدود محورهاي حركتي آنها و درك اعصاب سطحي و محل قرار گيري آنها آشنائي پيدا ميكند .

ب - واحد عملي

آشنائي با مطالب ارائه شده همراه با كار روي مولاژ 

شرح درس :

دانشجو در اين درس با حدود گذاري اعضا مختلف بدن و موقعيت هاي آناتوميك آنها آشنا مي شود .

سر فصل دروس : نظري: 5/25 ساعت   عملي: 17 ساعت

·   حدود گذاري و تعيين استقرار دنده ها ، جناغ ، استخوان ترقوه ، مهره ها و استخوانهاي اندام

·   حدود گذاري و نشان دادن زوايد استخواني سطحي در اندامها ، ستون فقرات

·   تعيين موقعيت مفصل در زير پوست ، محل قرار گيري حدودي محورهاي مفاصل

·   تعيين عروق واعصاب سطحي و موقعيت آنها ( اندامها و تا حدودي ستون فقرات 

·   شرح مختصري از ناهنجاريهاي اسكلتي ، عضلاني با تاكيد بر بهم خوردن لند ماركهاي سطحي در اندامها و ستون فقرات

·   آناتومي سطحي قلب ، ريه و پرده جنب

  منابع اصلي درس (references) :

1-      Snell RS, Clinical Anatomy for Medical Student, 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000.

2-      Churasia BD, Human Anatomy: Regional and Applied. 3rd, India: CBS Publishers, 1995.

3-      Lunley JSP, Surface Anatomy: the anatomical basis of clinical examination, 3rd ed. Edinburgh:Chirchill Livingstone, 2002.

 

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

الف ) نظري: 1- آزمون چهارگزينه اي  2- ارائه سمينار   3- آزمون تشريحي

ب) عملي:  شرح دقيق موقعيت هاي لند ماركهاي سطحي روي بدن

 

نام درس : آناتومي ستون فقرات و نواحي قدامي شكم                       كد درس: 18

پيش نياز : ندارد

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري + عملي

هدف كلي درس: آشنائي با ساختار آناتومي ستون فقرات ، عضلات ، استخوانها با تاكيد بر مفاصل آنها و موقعيت آناتوميكي آنان همچنين آشنائي با عناصر قدامي شكم كه ارتباط مستقيم با ستون فقرات دارند .

شرح درس :

دانشجو در اين درس با آناتومي ستون فقرات ، نواحي قدامي شكم و عضلات اين منطقه آشنا مي شود .

سر فصل دروس : نظري: 5/25 ساعت   عملي: 17 ساعت

 

تئوري (5/1 واحد)

·   استخوان شناسي ستون فقرات

·   شرح كامل مفاصل ستون فقرات ، بيان ليگامانهاي ساپورت كننده آنها

·   بررسي دامنه حركتي مفاصل ستون فقرات و بيان محدود كننده آنها ، همراه با بررسي نقاط قوت و ضعف مفاصل .

·   شرح كامل از عضلات ستون فقرات ، نحوه اتصال ، عصب گيري و چگونگي عملكرد 

·   شرح كاملي از عروق ستون فقرات و بيان مجاورات آناتوميكي آنها

·   شرح كاملي از اعصاب ستون فقرات ، اعصاب تامين كننده مفاصل و غيره

·   شرح عناصر قدامي شكم كه ارتباط با ستون فقرات به صورت مستقيم دارند .

·   ذكر مطالب كلينيكي مرتبط با ستون فقرات و مورد نياز اين رشته

عملي (5/0 واحد)

·   مشاهده بر روي استخوان خشك ،مولاژ و مشاهده مستقيم و كار روي جسد ، آشنائي با وسايل تشريح در اين منطقه  

 منابع اصلي درس (references) :

1-      Snell RS, Clinical Anatomy for Medical Student, 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000.

2-      Churasia BD, Human Anatomy: Regional and Applied. 3rd, India: CBS Publishers, 1995.

3-      Lunley JSP, Surface Anatomy: the anatomical basis of clinical examination, 3rd ed. Edinburgh:Chirchill Livingstone, 2002.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

الف تئوري : آزمون جور كردني         2- آزمون تشريحي

ب- عملي : شرح دقيق موقعيتهاي آناتوميك بر روي جسد و مولاژ

 

نام درس :آناتومي اعصاب                                                    كد درس: 19

پيش نياز : آناتومي ستون فقرات و اندامها

تعداد واحد :2

نوع واحد :نظري

هدف كلي درس: نظري: 5/25 ساعت   عملي: 17 ساعت

 در اين درس دانشجو با جنين شناسي ساختمان كلي دستگاه عصبي مركزي اعصاب مغزي آشنا مي شود و همچنين كاربرد دستگاه عصبي مركزي آناتومي آن همراه با فيزيولوژي آن مد نظر قرار ميگيرد و چگونگي تشكيل اعصاب مركزي و محيطي از نظر جنيني ، آشنائي با اعصاب مركزي محيطي و با آشنائي با جايگاه و عملكرد دستگاه عصبي مركزي و محيطي در اين درس ممكن مي شود .   

شرح درس :

دانشجو در اين درس با ساختمان كلي دستگاه عصبي مركزي و جنين شناسي و فيزيولوژي اين منطقه آشنا مي شود .

سر فصل دروس :

جنين شناسي دستگاه عصبي مركزي

·   شرح كامل مراحل تكامل و شكل گيري دستگاه عصبي مركزي

·   شرح خاستگاه جنيني دستگاه عصبي مركزي ، تشكيل حبابچه هاي مغزي و عناصر منتج از آنها

·   بيان منشا دستگاه ارادي ، خودكار

·   بيان نحوه ارتباط يافتن رشته هاي عصبي با كمانهاي خلفي

·   نحوه تشكيل اعصاب مغزي

ساختمان داخلي دستگاه عصبي مركزي

·   شرح ساختمان داخلي مغز ، نخاع

·   شرح كامل هسته هاي مغزي ، اعصاب مربوط آنها

·   شرح كامل بصل‌ا لنخاع، مخچه، مزانسفالون، ديانسفالون، تالاموس، اپي‌تالاموس، ساب تالاموس، متاتالاموس، هيپوتالاموس، بطنهاي مياني، پروانسفالون، نيمكره هاي مغزي، رابط هاي نيمكره ها به همراه عقدهاي قائده اي.

شرح ضايعات

·   ضايعات شايع اعصاب مركزي شامل نخاع ، مغز مخچه و مناطق ديگر ذكر گردد .

·   نحوه تشخيص اين ضايعات به صورت كلي بيان گردد .

·   موقعيت آناتوميكي طبيعي سيستم عصبي مركزي در يك نماي CT طبيعي ذكر گردد . 

 منابع اصلي درس (references):

1-      Snell RS, Clinical Neuroanatomy for Medical Student, 6th ed, Philadelphia: Lippincott, Williams, 2006.

2-      Waxman SG, Clinical Neuroanatomy, 25th ed. New Yourk: Longe Medical Books/McGraw-Hill Publication, 2003.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف:

1- آ‎زمون جوركردني      2- آزمون تشريحي

 

 

نام درس : زبان تخصصي                        كد درس: 20

پيش نياز : زبان عمومي

تعداد واحد : 3

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

توانائي دانشجويان در مطالعه ، درك مفاهيم ، ترجمه و نگارش متون تخصصي پزشكي بويژه مربوط به رشته اعضا مصنوعي ووسايل كمكي .

شرح درس :

در اين درس دانشجو با اصطلاحات پزشكي مربوطه در ارتوپدي ، فن ترجمه و خواندن و نوشتن متون تخصصي آشنا ميشود .

سر فصل دروس : نظري:34 ساعت       عملي:34 ساعت

نظري ( 34 ساعت )

§   آشنائي با واژه ها و اصطلاحات پزشكي با تاكيد بر اصطلاحات مربوط به رشته تخصصي اعضا مصنوعي ووسايل كمكي

§   آشنائي با نحوه ترجمه صحيح و روان متون مربوط به اعضا مصنوعي

§   درك مفاهيم متون علمي اعضا مصنوعي ووسايل كمكي

§   آشنائي با اصول نگارش مطالب و متون تخصصي اعضا مصنوعي به زبان خارجي

§   تقويت مهارت خواندن ونوشتن در مورد متون تخصصي رشته مزبور

§   آشنا شدن دانشجويان با پيشوندها و پسوندهاي عمومي در اصطلاحات پزشكي

عملي ( 34 ساعت )

§   تدريس كليه اصطلاحات پزشكي مورد نياز به شكل عملي در كارگاهها

§   شركت در لابراتوار زبان

§   شركت در مركز انفورماتيك و استفاده از سايتهاي اطلاع رساني جهت دريافت وارسال متون تخصصي .

منابع اصلي درس ( references ) :

1- زبان تخصصي جهت دانشجويان توانبخشي دكتر رضا ديداري

2- Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

3- Redford JB, Orthotics Excetra, Williams, 1986.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

حيطه شناختي  1- آزمون چهارگزينه اي   2- آزمون تشريحي    3- ارائه سمينار

 

نام درس : فيزيولوژي عمومي                  كد درس: 21

پيش نياز : ندارد

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

دانشجو با نحوه كار ارگانهاي مختلف بدن به خصوص سيستم محركه بدن و عضلات و اعصاب آشنا ميشود .

شرح درس :

در اين درس دانشجو با فيزيولوژي عمومي بدن در ساختمان ميكروسكوپي و ماكروسكوپي آشنا ميشود .

سر فصل دروس : (34 ساعت)

§   مقدمه اي بر فيزيولوژي

§   ساختمان سلول

§   فيزيولوژي دستگاه عصبي محيطي

§   فيريولوژي دستگاه عصبي مركزي

§   فيزيولوژي بافت عضلاني ، انواع عضلات ، تمرينات و خستگي در عضلات

§   فيزيولوژي مفاصل و تقسيمات هيستولوژيك آن

منابع اصلي درس ( references )  :

1- Gyton & Hall Physiology Review, Edited by Hall JE, Philadelphia: Elsevier, 2006.

2- Guyton AC, Text Book of Medical Physiology, 11th ed, Elsevier & Saunders, 2006.

2- شريفي ، محمد رضا ، اصول پايه و كاربردي فيزيولوژي براي دانشجويان گروه پزشكي سال انتشار 1380

شيوه ارزشيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

آزمون چهار گزينه اي آزمون تشريحي

 

 

نام درس : اصول توانبخشي و طب فيزيكي   كد درس: 22

پيش نياز : ندارد

تعداد واحد :2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس:

در اين درس دانشجوي اعضا مصنوعي ووسايل كمكي با انواع تعاريف توانبخشي آشنا شده حيطه كار انواع تيم هاي توانبخشي را آموزش مي بيند آموزش مفهوم معلوليت و انواع معلوليت جز اهداف اين درس بوده همچنين با تكيه بيشتر به درمان فيزيكي بيماريها با وسايل موجود در اين درمان آشنا مي گردد .

شرح درس :

در اين درس دانشجو با مباني علم توانبخشي و استفاده از آن جهت بهبود معلولين و شناسايي آنان آشنا شده در زمينه كار كرد ، معلولين جسمي مطالبي را فرا خواهد گرفت .

سر فصل دروس : (34 ساعت)

§   تعريف توانبخشي از ديدگاهها و مراجع مختلف

§   فلسفه وجودي حرفه توانبخشي و جايگاه آن در نظام درماني

§   تعريف معلوليت از ديدگاههاي مختلف

§   تعريف تيم هاي توانبخشي و شرح وظايف هر تيم

§   تقسيم بندي انواع معلولين بر حسب نوع معلوليت (جسمي ، ذهني و ...)

§   مسائل مبتلا به انواع معلولين اعم از مسايل محيطي ، اجتماعي و غيره

§   عنوان رشته اي موجود در تيم توانبخشي پزشكي

§   توانبخشي سالمندان و نقش معماري در توانبخشي

اصول و مباني فيزيوتراپي و تمرين درماني

§   آشنائي با متدهاي فيزيوتراپي شامل الكتروتراپي ، مكانوتراپي و .....

§   نقش فيزيوتراپي در توانبخشي قطع عضوها

§   اصول و مباني كار درماني اعم از جسمي و رواني

§   آشنائي با انواع عصا ، كراچ ، واكر و راه رفتن با آنها

§   آشنائي با تجهيزات توانبخشي مورد نياز معلولين جهت فعاليت هاي روزمره

§   آشنائي با اصول و مباني گفتار درماني

§   آشنائي با اصول و مباني پرستاري توانبخشي

§   آشنائي با اصول و مباني شنوائي سنجي

§   آشنائي با اصول و مباني بينائي سنجي

§   تقسيمات ديگر تيمهاي توانبخشي شامل توانبخشي حرفه اي و اجتماعي

منابع اصلي درس ( references )  :

1-Essential of Physical Medicine and Rehabilitation, [edited by]: Frontera WR, Silver JK, Philadelphia: Hanely and Belfus, 2002.

2-Physical Medicine and Rehabilitation: Elsevier & Saunders, 2007.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

آزمون كتبي- كاركلاسي

 

 

نام درس: نورولوژي    كد درس: 23

پيش نياز: آناتومي اعصاب

تعداد واحد :2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

در اين درس دانشجو اصول ارزيابي و شناخت بيماريهاي اعصاب محيطي و مركزي را فرا مي گيرد .

شرح درس :

در اين درس دانشجو با انواع بيماريهاي مربوط به سيستم اعصاب مركزي و محيطي مرتبط با تخصص خود آشنا ميگردد .

سر فصل دروس : (34 ساعت)

§   مقدمه و معرفي درس

§   بررسي باليني بيماران نورولوژيك

§   انواع تست هاي حركتي ـ حسي ـ حركتي تعادلي ـ تست هاي رفلكسي

§   انواع وسايل كمك تشخيصي در نورولوژي و چگونگي استفاده از آنها در تشخيص بيماريها

§   ضربه و پيامدهاي آن

§   مايع مغزي نخاعي

§   تومورهاي مغزي و چگونگي تاثير آنان بر بيماران

§   عفونت ، آبسه و هماتوم

§   اختلالات عروق مغزي

§   بيماريهاي ناشي از درگيري نرون محركه پاييني و بالائي و مقايسه علائم باليني آنها با حركات غير طبيعي مناطق بالائي مغز

§   تغيير تونيسيته عضلاني

§   تفاوتهاي كلينيكي سندرمهاي پيراميدال و اكستراپيراميدال

§   اختلالات حركتي و تعادلي ناشي از پلي نوروپاتي ها

§   اختلالات حسي و حركتي ناشي از درگيري ريشه هاي مختلف عصبي

§   بيماريهاي دژنراتيونخاعي و M.S

§   بيماريهاي عصبي عضلاني شامل : بيماريهاي اعصاب محيطي ، عضلات ، جانكشن و غيره

§   كلياتي در مورد بيماريهاي اعصاب جمجمه اي و شرح كامل فلج زوج هفتم

§   عفونتهاي سيستم اعصاب مركزي و عوارض نورولوژي آن

منابع اصلي درس ( references ) :

1-Neurogical Rehabilitation, [edited by] Vmpherd DA, 5th ed, St., 2007.

2- بيماريهاي مغز و اعصاب، اعضاي هيات علمي گروه داخلي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 1381.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

حيطه شناختي : 1- آزمون چهار گزينه اي  2- ارائه سمينار  3- آزمون تشريحي

 

نام درس : راديولوژي                                    كد درس: 24

پيش نياز :  ندارد

تعداد واحد :2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس: دانشجو با كابرد راديولوژي در تشخيص بيماريها و بررسي سير درمان بيماري آشنا ميگردد .

شرح درس : در اين درس دانشجو با علم راديولوژي به صورت پايه اي و تشخيص آشنا ميگردد .

سر فصل دروس : ( 34 ساعت )

§   تعريف اشعه ، خواص اشعه ، كاربرد اشعه ، وضعيت در راديولوژي

§   انواع گرافي

§   علائم راديولوژيكي بيماريهاي اسكلتي ، عضلاتي و تغيير شكل اندامها

§   علائم راديولوژي شكستگي و در رفتگي

§   اختصاري از ميلوگرافي ، MRI CT-SCAN ، آنژيوگرافي ، آرتروگرافي

منابع اصلي درس  (references):

1-      Daffner RH, Clinical Radiology: essentials. 2nd ed, Lippincott Williams: 1999.

2-      Halim A, Surface and Radiological Anatomy, 2nd ed. New Delhi: CBS, 1993.

شيوه ارزشيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

آزمون چهار گزينه اي آزمون تشريحي .

 

 

نام درس: ارتوپدي 1   كد درس: 25

پيش نياز : آناتومي اندام فوقاني ، آناتومي اندام تحتاني ، آناتومي ستون فقرات 

تعداد واحد :2

نوع واحد: نظري

هدف كلي درس :

شناخت دانشجويان از ضايعات ارتوپدي با منشا ضربه و آسيبهاي ورزش

شرح درس :

در اين درس دانشجو با حضور در كلاسهاي نظري ارتوپدي با ضايعات و صدمات ضربه اي ارتوپدي آشنا شده و كاربرد ارتوپدي فني در اين ضايعات را مي آموزد

سر فصل دروس : ( 34 ساعت )

§   اصول كلي تشخيص و درمان در شايعات ضربه اي

§   علل شكستگي و در رفتگي ، علائم كلينيكي و راههاي تشخيص

§   درمان شكستگي ها ، دررفتگي ها شايع ( اندام بالائي اندام پاييني ستون فقرات )

§   آسيبهاي ورزش شايع ، تشخيص و درمان آنها

§   عوارض شكستگي ها

§   آمپوتاسيون تروماتيك

§   شكستگي پاتولوژيك

§   استفاده از ارتز در شكستگي ها

منابع اصلي درس (references) :

1- Rockwood and Wilkins Fractures in Children, editors: Beaty JH, Kasser JR, 6th ed. Philadelphia: lippincott Williams & wilkins: 2006.

2- Rockwood and Greens Fractures in Adults, editors: Buchlor et.al, 6th ed. 2006.

3- تشخيص و درمان بيماريهاي استخوان، مفاصل و ستون فقرات ، اعضاي هيات علمي گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. 1381.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

حيطه شناختي 1- آزمون چهارگزينه اي  2- ارائه سمينار  3- آزمون تشريحي

 

نام درس :ارتوپدي 2 كد درس: 26

پيش نياز : ارتوپدي1

تعداد واحد :2

نوع واحد :نظري

هدف كلي درس :

آشنائي با بيماريهاي ارتوپدي كه منشا ضربه و صدمات ضربه اي ندارد .

شرح درس :

در اين‌درس‌دانشجو‌با‌انواع بيماريهاي‌غير‌ضربه‌اي‌ارتوپدي و‌قطع عضو‌ها آشنا شده و كاربرد ارتوپدي فني در درمان اين بيماريها را مي‌آموزد.

سر فصل دروس : ( 34 ساعت )

§   چگونگي تشخيص و درمان در ارتوپدي

§   بيماريهاي دژنراتيو مفصلي و ساير آرترتيهاي التهابي

§   بيماريهاي مادرزادي ( DDH, CLUBFOOT , FLATFOOT)  

§   تومورهاي استخواني

§   آموپوتاسيون و پروتز

§   بيماريهاي ستون فقرات ( اسكوايوز ، كيفوز .... )

§   بيماريهاي عفوني ( استئوميليت ، آرتريت چركي و ..... )

§   بيماريهاي عصبي و عضلاني

منابع اصلي درس (references) :

1- Rockwood and Wilkins Fractures in Children, editors: Beaty JH, Kasser JR, 6th ed. Philadelphia: lippincott Williams & wilkins: 2006.

2- Rockwood and Greens Fractures in Adults, editors: Buchlor et.al, 6th ed. Philadelphia: lippincott Williams & wilkins: 2006.

3- McRae R, Clinical Orthopedic Examination. 4th ed. New York: Churchill Livingstone, 1997.

4- تشخيص و درمان بيماريهاي استخوان، مفاصل و ستون فقرات ، اعضاي هيات علمي گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

حيطه شناختي 1- آزمون چند گزينه اي 2- آزمون تشريحي 3- ارائه سمينار

 

 

نام درس :روانشناسي معلولين جسمي كد درس:27

پيش نياز : ندارد

تعداد واحد :2

نوع واحد :نظري

هدف كلي درس :

دانشجو اصول و كليات راونشناسي معلولين حركتي ، جسمي و تقسيمات آنها و موارد استفاده از آنها را مي آموزد و همچنين با خصوصيات انواع معلوليتهاي جسمي ـ حركتي و رفتارهاي مختلف آنها آشنا مي شود .

شرح درس :

در اين درس دانشجو با روانشناسي معلولين جسمي آشنا شده ضمن آن روانشناسي عمومي را آموخته نحوه برخورد با معلولين و تعامل با آنان را فرا مي گيرد . 

سر فصل دروس : ( 34 ساعت )

§   علم روانشناسي ( تعريف ، ماهيت ، شناخت و روان از ديدگاه منابع علمي و قرآن و حديث )

§   تقسيمات روانشناسي ( روانشناس كودك ، رشد و بلوغ ، شخصيت ، يادگيري ، سالمندان)

§   روانشناسي رفتار غير عادي

§   مكانيزم دفاعي ، انگيزش و هيجانها، مكانيزم تعارض و ناكاميها ، اضطراب ، واكنش هاي احساسي

§   اثرات رواني اجتماعي قطع عضو در سنين مختلف

§   نقش تيم توانبخشي در رابطه با قطع عضو در كاهش مشكلات روحي رواني

§   نقش رابطه بين افسردگي و ناراحتيهاي اجتماعي در معلولين حركتي

§   تست هاي مختلف جهت تشخيص كار ائي مغز و تفاوتهاي فردي

§   فرآيند يادگيري ( انواع يادگيري ، ادراك و احساسات و بيان تفاوت آنها )

§   نحوه رفتار با معلولين جسمي در مواقع مختلف ( درمان ، توانبخشي و آموزش )

§   مكانيزم هاي ارتباطي موثر بين معلولين و خانواده آنها

§   تاثير شغل و حرفه در معلولين و تطابق با وضعيت موجود

§   روشهاي مصاحبه در توانبخشي معلولين حركتي

منابع اصلي درس (references) :

روانشناسی بالینی: مفاهیم، روش ها و حرفه؛ تاليف: تیموتی ترال، جری فیرس،

 

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

حيطه دانشي    1- آزمون چند گزينه اي    2- آزمون تشريحي

 

نام درس : تكنيك ارتوپدي فني كد درس: 28

پيش نياز : ندارد

تعداد واحد:2

نوع واحد : عملي      

هدف كلي درس:

اين درس بمنظور يادگيري تكنيكهاي عملي پايه در رشته ارتوپدي فني ارائه گرديده است تا دانشجو بتواند آنها را در ساير دروس آشنايي و كارورزي بكار برد . گذراندن دروس عملي و كارآموزي فراهم ميسازد .

شرح درس :

در اين درس دانشجو با مقدمات رشته ارتوپدي فني به صورت مقدماتي آشنا شده در دو بعد عملي و تئوري اين امور را مي آموزد . 

سر فصل دروس : نظري: 17   عملي: 34 ساعت

 

·   آشنايي با مواد پلاستيك ، پلي اورتان ، سيليكون ، پلي استر ، ترموست ، ترموپلاستيك و ... .

·   آشنايي با فلزات .

·   آشنايي با گچ و فايبر گلاس .

·   آشنايي با قالبگيري و قالب مثبت .

·   آشنايي با روشهاي كشيدن پلاستيك .

·   آشنايي با مواد ريزي رزينها .

·   آشنايي با اصول چرمكاري.

·   آشنايي با اصول قالب سازي و مدل سازي .

·   آشنايي با چوب و كار با آن .

منابع اصلي درس (references) :

1)      Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه شناختي و مهارتي ) : 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته .

                                             ب: سنجش با استفاده از چك ليست

                                                 ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

                           2-آزمونهاي تشريحي

                                  3- آزمون هاي جوركردني

 

نام درس :اخلاق حرفه اي كد درس: 29

پيش نياز : ندارد .

تعداد واحد :1

نوع واحد :نظري

هدف كلي درس :

در اين درس دانشجو پايه و اصول اخلاق حرفه اي را در رشته ارتوپدي فني فرا ميگيرد تا بتواند الگوي اخلاقي و رفتاري شايسته اي را پس از فارغ التحصيلي در ارائه خدمات بهداشتي از خود نشان دهد.

شرح درس :

در اين درس دانشجو با قوانين و مقرارت حاكم بر امور پزشكي آشنا شده و روابط ميان گروهي و حرف پزشكي را مي آموزد . 

سر فصل دروس : (17 ساعت)

·         كليات اخلاق حرفه اي در خدمات بهداشتي و درماني .

·         ويژگيهاي لازم براي صاحبان مشاغل گروه پزشكي و بهداشتي .

·         روابط صاحبان مشاغل گروه پزشكي با بيماران .

·         روابط صاحبان مشاغل گروه پزشكي با جامعه .

·         روابط حرف پزشكي با همكاران ، دانشجويان و كارآموزان .

·         روابط حرف پزشكي با يكديگر .

·         انواع سوگند نامه ها و مقررات بين المللي پزشكي .

·         ويژگيهاي حرفه ارتوپدي فني و رعايت اصول اخلاقي در اين ويژگيها . 

   منابع اصلي درس (references) :

1)      اخلاق پزشكي تاليف دكتر محمد مهدي اصفهاني .

2)      اخلاق حرفه اي در خدمات بهداشتي درماني ، تاليف محمد مهدي اصفهاني .

  شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه شناختي ) : آزمون تشريحي ، آزمون جوركردني و آزمون چند گزينه اي .

نام درس : مديريت مراكز ارتوپدي فني كد درس: 30

پيش نياز : ندارد

تعداد واحد :2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

در اين درس دانشجو پايه و اصول مديريت را فرا مي گيرد تا بتواند بعد از فارغ التحصيلي مديريت يك مركز ارتوپدي فني را بعهده بگيرد .

شرح درس :

در اين درس دانشجو به صورت محدود با علم مديريت آشنا شده سپس مديريت مراكز ارتوپدي را فرا مي گيرد كه شامل امور اجرايي واداري و مالي خواهد بود .  

سر فصل دروس : (34 ساعت)

·         آشنايي با اصول مديريت عمومي ، كلاسيك و تاريخچه مديريت .

·         آشنايي با اصول مديريت صنعتي و مهندسي صنايع ، كنترل كيفيت و طراحي خط توليد .

·         آشنايي با اصول مديريت كايزن  سيستمهاي سايبرنتيك و فازي لاجيك .

·         آشنايي با سيستم توليد ، انبارداري و عرضه .

·         آشنايي با روشهاي خريد خدمات .

·         آشنايي با تحقيق در عمليات و مديريت مراكز بهداشتي و ملاحضات اخلاقي .

 منابع اصلي درس (references) :

1-     مديريت مراكز بهداشتي و درماني ، دكتر عبداله جاسبي ،

2-     آشنايي با مديريت صنعتي و مهندسي صنايع ،

3-     اصول مديريت ،

4-     شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه شناختي ) 1- آزمون تشريحي ، آزمون جوركردني و آزمون چند گزينه اي .

                           2- ارائه سمينار

 

نام درس : كينزيولوژي و بيومكانيك 1  كد درس: 31

پيش نياز : آناتومي اندام بالايي

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

آشنايي با اصول حاكم بر حركات و بيومكانيك بدن و همچنين سينماتيك و سينتيك عملكرد مفاصل و عضلات اندام بالايي در شرايط طبيعي جهت تشخيص و درمان ضايعات جهت تشخيص و درمان ضايعات اسكلتي ،- عضلاني بيماران ضروري است .

شرح درس :

دانشجو در اين درس با بيومكانيك مفاصل اندام بالايي ، عضلات و عملكرد آنها در اين منطقه آشنا مي شود .

سر فصل دروس : (34 ساعت)

·   انواع حركت ، سطوح و محورهاي حركتي ، نيرو و تجزيه و تركيب نيروها ، نيروي جاذبه ، مركز جاذبه اجزا و كل بدن ، قوانين نيوتن ، اهرمها ، گشتاور ، گشتاور نيروي عضلاني ، قرقره ها .

·   ساختار كلي مفاصل ، انواع و عملكرد آن .

·   زنجيره سينماتيك ، استئوكينماتيك ، آرتروكينماتيك .

·   ساختار كلي عضلات اسكلتي ، انواع سازمانبندي فيبرهاي عضلاني ، انواع فيبرهاي عضلاني ( با توجه به نوع توييچ ) ، انواع كار عضلاني ، عملكرد عضلات چند مفصلي .

·   مختصري بيومكانيك بافتهايي نظير استخوان ، عضله ، تاندون ....

·   كلياتي در مورد عملكرد و وظايف كلي اندام بالايي ، مجموعه هاي مفصلي اندام بالايي .

·   خلاصه اي از ساختار و بررسي عملكرد مفاصل موجود در مجموعه شانه ، عملكرد يكپارچه مجموعه شانه ، ريتم اسكاپولوهومرال و مشاركت مفاصل AC و SC ، ثابت ديناميك در مفصل شانه .

·   خلاصه اي از ساختار و بررسي عملكرد مفاصل موجود در مجموعه آرنج ، دامنه حركتي مفصل آرنج و عوامل موثر بر آن ، وظايف تحركي و ثباتي آن ، نحوه ي كنترل نيروهاي فشاري و كشش طولي و نيروهاي طرفي .

·   خلاصه از ساختار و بررسي عملكرد مفاصل موجود در مجموعه مچ و دست ، اهميت عملكرد دست ، عملكرد عضلات روي مچ دست و اثر مچ بر عملكرد عضلات دست ، مكانيزمهاي Gliding و اكستانسوري دست ، گرفتن ، انواع گرفتن و تعاريف آن ، عملكرد مفاصل و عضلات در انواع مختلف گرفتن اشيا .

 منابع اصلي درس (references) :

1- Levangie P. Norkin C, Joint structure and function; an comprehensive analysis, 3rd ed, , 2001.

2- Kapandji IA, The physiology of the joints: unnoted diagram of the mechanics of the human joints, 5th ed, 1982.

    شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه شناختي ) : آزمون تشريحي ، ازمون جوركردني و آزمون چند گزينه اي .

نام درس : كينزويولوژي و بيومكانيك2 كد درس: 32

پيش نياز :  آناتومي اندام پاييني

تعداد واحد :  2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

آشنايي با سينماتيك و سينتيك عملكرد مفاصل و عضلات اندام پاييني در شرايط طبيعي جهت تشخيص و درمان ضايعات اسكلتي عضلاني بيماران ضروري است .  

شرح درس :

دانشجو در اين درس با بيومكانيك اندام پاييني در حالتهاي طبيعي و پاتولوژيك آشنا مي شود .

سر فصل دروس : (34 ساعت)

·         كلياتي در مورد عملكرد و وظايف كلي اندام پايين ، مجموعه هاي مفصلي اندام پاييني .

·         خلاصه اي از ساختار و بررسي عملكرد مجموعه ران .

·         خلاصه اي از ساختار و بررسي عملكرد مجموعه زانو و نقش مفصل پاتلوفمورال در عملكرد مفصل تيبيوفمروال .

·         خلاصه اي از ساختار و بررسي عملكرد مجموعه مچ و پابا تاكيد بر نقش آنها در توزيع وزن و ايستادن و راه رفتن .

·         بررسي اثر نوع زنجيره  Arthrokinematic & Osteokinematic و نيز عملكرد عضلات زانو ، مچ و پا .

·         تجزيه و تحليل وضعيت (Posture) ، اثر جاذبه و نحوه اثر نيروهاي فعال و غير فعال (كپسول و ليگمان ) ئر حفظ آن .

·         تعريف راه رفتن و مراحل آن ، عوامل كنترل جابجايي مركز جاذبه در حين راه رفتن ، بررسي عملكرد مفاصل مختلف بدن و عضلات در راه رفتن .

منابع اصلي درس (references) :

1- Levangie P. Norkin C, Joint structure and function; an comprehensive analysis, 3rd ed, Philadelphia: Davis, 2001.

2- Kapandji IA, The physiology of the joints: unnoted diagram of the mechanics of the human joints, 5th ed, Edinburg: Churchill Livingstone, 1982.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

 (حيطه شناختي): آزمون تشريحي ، آزمون جور كردني و آزمون چند گزينه اي .

 

 

نام درس : كينزيولوژي و بيومكانيك 3 كد درس: 33

دروس پيشنياز : آناتومي ستون مهره ها .

تعداد واحد :2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

آشنايي با سينماتيك و سينتيك عملكرد مفاصل و عضلات ستون مهره در شرايط طبيعي جهت تشخيص و درمان ضايعات اسكلتي عضلاني بيماران ضروري است .

سر فصل دروس : (34 ساعت)

كلياتي در مورد ساختار و عملكرد ستون مهره ها و مروري بر ساختار اجزا مختلف ستون مهره ها ، قوسهاي ستون مهرها .

مفاصل ليگمانها و عضلات ستون مهرها .

ساختار جسم مهره ، اجزا خلفي مهره و ديسك بين مهره اي .

شرح اجزا و عملكرد نواحي مختلف ستون مهره ها (گردن ، پشت ، كمر ، خاجي و لگن ) .

آرايش و عملكرد عضلات ستون مهره ها.

نواقص ستون فقرات و تاثير آن بر روي ستون مهره ها .

منابع اصلي درس :

1- Levangie P. Norkin C, Joint structure and function; an comprehensive analysis, 3rd ed, Philadelphia: Davis, 2001.

2- Kapandji IA, The physiology of the joints: unnoted diagram of the mechanics of the human joints, 5th ed, Edinburg: Churchill Livingstone, 1982.

نحوه ارزشيابي :

( حيطه شناختي ) آزمون تشريحي ، آزمون جور كردني و آزمون چند گزينه اي .

 

نام درس :  ارتزهاي پا كد درس: 34

پيش نياز :  كينزيولوژي و بيومكانيك اندام پاييني . 

تعداد واحد :  2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

اين درس پايه و اساس شناخت انواع ارتزهاي پا و بيماريها و ناهنجاريهاي مربوطه مي باشد و اين معلومات زمينه لازم براي گذراندن دروس عملي و كارآموزي فراهم مي سازد .  

شرح درس :

دانشجو در اين درس با انواع ارتزهاي پا و موارد تجويز آنها با توجه به  بيماريها و ضايعات پا آشنا مي شود .

سر فصل دروس : (34 ساعت)

·         معرفي مواد مورد نياز براي ساخت ارتزهاي پا و قسمتهاي مختلف يك كفش .

·         اصول بيومكانيكي پا و ارتزهاي آنها .

·         آشنايي با انواع قالبهاي پيش ساخته براي ساخت كفش و كفي .

·         آشنايي با بيماريها و ناهنجاريها مادر زادي و اكتسابي پا .

·         معرفي انواع كفي هاي طبي در ارتباط با بيماريهاي پا .

·         معرفي انواع كفشهاي طبي در ارتباط با بيماريهاي پا .

·         معرفي انواع كفشهاي طبي در ارتباط مربوطه و تغييرات اصلاحي مورد نياز بروي كفش براي هر بيماري خاص .   

منابع اصلي درس (references) :

1.      Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

2.      Wu k, Foot Orthoses: Principles and clinical applications. Williams & Wilkings, 1990.

3.      Nawoczenski D, Elper M, Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Philadelphia: Saunders, 1997.

4.      Shurr DG, Prosthetics and Orthotics, 2nd ed. Upper saddle river, NJ: Prentice, 2002.

5.      Condie DN, An Atlas Of Lower Limb Orthotics Practice. Chapman; 1997.

6.      Reiley MA, Guidelines for Prescribing Foot Orthoses. NJ: SLACK, 1995.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

 (حيطه شناختي ) 1- آزمون تشريحي ، آزمون جور كردني و آزمون چند گزينه اي .

2- فعاليت در كلاس و ارائه سمينار .

 

نام درس : طراحي و ساخت ارتزهاي پا كد درس: 35

پيش نياز :  ارتزهاي پا 

تعداد واحد :  2

نوع واحد : عملي

هدف كلي درس :

اين درس به منظور ياديگيري نحوه طراحي و ساخت انواع ارتزهاي پا ارائه گرديده كه متعاقباً دانشجو مي تواند در طي دوره كارآموزي در عرصه  ارتزهاي پاي بيماران را با نظارت مربي بسازد . 

شرح درس :

دانشجو در اين درس با اصول طراحي ارتزهاي پا با توجه به ضايعات اين منطقه آشنايي پيدا مي كند .

سر فصل دروس : (68 ساعت)

·         آموزش نحوه معاينه و ارزيابي پا و مچ پا و تشخيص مناسب ترين ارتز و تشكيل پرونده براي بيمار .

·         آموزش نحوه انجام مراحل قالبگيري و نقشه كشي از پا براي ساخت كفي ، كفشهاي داخلي و كفشهاي طبي .

·         ساخت حد اقل يك نمونه كفي طبي چرمي يا پلاستيكي توسط مربي و هر يك از دانشجويان .

·         آموزش نحوه تكميل كفشهاي طبي و نحوه ايجاد تغييرات دروني و بيروني كفش .

·         معرفي انواع قالبهاي آماده و چگونگي ايجاد تغييرات مورد نياز بروي آنها .

·         آشنايي با نحوه ساخت كفش طبي شامل كار با چرم ، تهيه الگوي رويه و مونتاژ كفش .

·         معرفي انواع كفشهاي ارتوپدي رايج .

·         آشنايي با طراحي و ساخت ارتزهاي پيشرفته .   

منابع اصلي درس (references) :

1.      Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

2.      Wu k, Foot Orthoses: Principles and clinical applications. Williams & Wilkings, 1990.

3.      Nawoczenski D, Elper M, Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Philadelphia: Saunders, 1997.

4.      Shurr DG, Prosthetics and Orthotics, 2nd ed. Upper saddle river, NJ: Prentice, 2002.

5.      Condie DN, An Atlas Of Lower Limb Orthotics Practice. Chapman; 1997.

6.      Reiley MA, Guidelines for Prescribing Foot Orthoses. NJ: SLACK, 1995.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته .

                                ب : سنجش با استفاده از چك ليست .

                                ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

    2-ارزيابي وسايل ساخته شده .

    3-آزمون شفاهي

 

 نام درس : ارتزهاي اندام پاييني كد درس: 36

پيش نياز :  كينزيولوژي و بيومكانيك اندام پاييني 

تعداد واحد :  3

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

اين درس پايه و اساس شناخت انواع ارتزهاي اندام پاييني و بيماريها و ناهنجاريهاي مربوطه مي باشد و اين معلومات زمينه لازم را براي گذراندن دروس عملي و كار آموزي فراهم مي سازد .

شرح درس :

دانشجو در اين درس با انواع ارتزهاي اندام پاييني و اصول تجويز آنها با توجه به ضايعات اين منطقه آشنايي پيدا مي كند .

سر فصل دروس : (51 ساعت)

1.       معرفي قطعات و مواد مورد نياز براي ساخت ارتزهاي اندام پاييني .

2.       اصول بيومكانيكي ارتزهاي اندام پاييني .

3.       آشنايي با بيماريها و ناهنجاريها و آسيبهاي ورزشي اندام پاييني و ارتزهاي مورد نياز آنها ( شامل ارتزهاي مورد نياز در ضايعات مغزي ، ضايعات نخاعي ، بيماريها و ناهنجاريهاي مچ پا ، زانو و ران )

4.       آشنايي با ارتز هاي محافظ ( شامل ارتزهاي شكستگي و كاهنده وزن )

5.       آشنايي با بيماريهاي ارتوپدي كودكان كه نيازمند ارتز مي باشند و معرفي ارتزهاي مناسب براي آنها .

6.       معرفي ارتزها و سيستم هاي پيشرفته در اندام پاييني مانند  FES , RGO و .... 

منابع اصلي درس (references) :

1.Wu k, Foot Orthoses: Principles and clinical applications. Williams & Wilkings, 1990.

2.Nawoczenski D, Elper M, Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Philadelphia: Saunders, 1997.

3.Shurr DG, Prosthetics and Orthotics, 2nd ed. Upper saddle river, NJ: Prentice, 2002.

4.Condie DN, An Atlas Of Lower Limb Orthotics Practice. Chapman; 1997.

5.Reiley MA, Guidelines for Prescribing Foot Orthoses. NJ: SLACK, 1995.

6.Edelstein JE, Orthotics: a comprehensive approach. Thorofar: SLACK, 2002.

7.Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

(حيطه شناختي : 1- كار كلاسي (گرد آروي اطلاعات )                  

       2- ارزيابي نهايي

 

 

نام درس : طراحي و ساخت ارتزهاي زير زانو كد درس: 37

 پيش نياز :  ارتزهاي پا ، ارتزهاي اندام پاييني

تعداد واحد :  2

نوع واحد : عملي      

هدف كلي درس :

اين درس به منظور يادگيري نحوه طراحي و ساخت انواع ارتزهاي زير زانو ارائه گرديده كه متعاقباً دانشجو مي تواند در طي دوره كارآموزي درعرصه ارتزهاي زير زانوي بيماران را با نظارت مربي بسازد .

شرح درس :

دانشجو در اين درس با اصول طراحي و ساخت ارتزهاي زير زانو با توجه به نوع ضايعه آشنايي پيدا مي كند .

سر فصل دروس : (68 ساعت)

·         آموزش نحوه معاينه و ارزيابي مفاصل مچ پا و پا، تشخيص مناسب‌ترين ارتز، آشنايي با نحوه ارتباط با بيمار و تشكيل پرونده براي بيمار.

·         آموزش نحوه انجام مراحل قالبگيري و نقشه كشي براي ساخت ارتز توسط مربي و دانشجو .

·         توانايي تهيه و ساخت قطعات مورد نياز .

·         انجام كليه مراحل طراحي و ساخت حد اقل يك نمونه از ارتزهاي زير زانوي فلزي چرمي ، پلاستيكي (استاتيك و ديناميك ) و PTB brace توسط مربي و دانش جويان .

·         آشنايي دانشجو با نحوه ساخت كليه ارتزهاي زير زانوي رايج .

·         آشنايي دانشجو با نحوه ساخت ارتزهاي پيشرفته و روز آمد .   

منابع اصلي درس (references) :

1.      Wu k, Foot Orthoses: Principles and clinical applications. Williams & Wilkings, 1990.

2.      Nawoczenski D, Elper M, Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Philadelphia: Saunders, 1997.

3.      Shurr DG, Prosthetics and Orthotics, 2nd ed. Upper saddle river, NJ: Prentice, 2002.

4.      Condie DN, An Atlas Of Lower Limb Orthotics Practice. Chapman; 1997.

5.      Reiley MA, Guidelines for Prescribing Foot Orthoses. NJ: SLACK, 1995.

6.      Edelstein JE, Orthotics: a comprehensive approach. Thorofar: SLACK, 2002.

7.      Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته .

                                ب : سنجش با استفاده از چك ليست .

                                ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

    2-ارزيابي وسايل ساخته شده .

    3-آزمون شفاهي

 

 

نام درس : طراحي و ساخت ارتزهاي بالاي زانو  كد درس: 38

پيش نياز :  ارتزهاي پا ، ارتزهاي اندام پاييني

تعداد واحد :  2

نوع واحد : عملي     

هدف كلي درس :

 اين درس به منظور يادگيري نحوه طراحي و ساخت انواع ارتزهاي بالاي زانو ارائه گرديده كه متعاقباً دانشجو مي تواند در طي دوره كارآموزي در عرصه  ارتزهاي بالاي زانوي بيماران را با نظارت مربي بسازد . 

شرح درس :

   دانشجو در اين درس با اصول طراحي و ساخت ارتزهاي بالاي زانو با توجه به نوع ضايعه آشنايي پيدا مي كند .

سر فصل دروس : (68 ساعت)

·         آموزش نحوه معاينه و ارزيابي اندام پاييني و تشخيص مناسب ترين ارتز بر اساس نياز بيمار ، آشنايي با نحوه ارتباط با بيمار و تشكيل پرونده براي بيمار .

·         آموزش نحوه انجام مراحل قالبگيري و نقشه كشي براي اسخت ارتز توسط مربي دانشجو .

·         توانايي تهيه و ساخت قطعات مورد نياز .

·         انجام كليه مراحل طراحي و ساخت حد اقل يك نمونه از ارتزهاي بالاي زانوي فلزي چرمي رايج توسط مربي و دانشجويان .

·         ساخت يك ارتز بالاي زانو Ischial Weight Bearing توسط مربي .

·         ساخت حد اقل يك نوع زانو بند پلاستيكي فلزي يا چرمي فلزي توسط مربي در كل و تكميل آن .

·         آشنايي با نحوه سوار كردن بريس دوبل با كمربند لگني ، كرست بريس و آشنايي با ارتزهاي كودكان .

·         آشنايي با طراحي و ساخت ارتزهاي پيشرفته و جديد .

·         آشنايي با طراحي و ساخت ارتزهاي مفصل ران .

منابع اصلي درس (references) :

1.      Wu k, Foot Orthoses: Principles and clinical applications. Williams & Wilkings, 1990.

2.      Nawoczenski D, Elper M, Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Philadelphia: Saunders, 1997.

3.      Shurr DG, Prosthetics and Orthotics, 2nd ed. Upper saddle river, NJ: Prentice, 2002.

4.      Condie DN, An Atlas Of Lower Limb Orthotics Practice. Chapman; 1997.

5.      Reiley MA, Guidelines for Prescribing Foot Orthoses. NJ: SLACK, 1995.

6.      Edelstein JE, Orthotics: a comprehensive approach. Thorofar: SLACK, 2002.

7.      Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

8.      Luardi, Michelle M, Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, Boston: Butterworth-Heinmann, 2002.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته .

                                ب : سنجش با استفاده از چك ليست .

                                ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

    2-ارزيابي وسايل ساخته شده .

    3-آزمون شفاهي

 

نام درس :  ارتزهاي اندام بالايي كد درس: 39

پيش نياز :  كينزيولوژي و بيومكانيك اندام بالايي

تعداد واحد :  2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

 اين درس پايه و اساس شناخت انواع ارتزهاي اندام بالايي و بيماريهاي و ناهنجاريهاي مربوطه مي باشد و اين معلومات زمينه لازم را براي گذراندن دروس عملي و كار آموزي را فراهم مي سازد . 

شرح درس :

دانشجو در اين درس با انواع مختلف ارتزهاي اندام بالايي و موارد تجويز آن آشنايي پيدا مي كند .

 سر فصل دروس : (34 ساعت)

·         آشنايي با انواع ارتزهاي اندام فوقاني ، طبقه بندي و بيومكانيك آنها .

·         آشنايي با بيومكانيك دست و اندام فوقاني (محورهاي حركتي ، آناتومي سطحي كاربردي در دست ) .

·         آشنايي با انواع بيماريها و ناهنجاريهاي عضلاني اسكلتي و عصبي عضلاني و ارتزهاي آنها :

-         بيماران آسيب مغزي

-         بيماران دچار سوختگي

-         بيماران اعصاب محيطي .

-         بيماران دچار شكستگي .

-         بيماران آسيب نخاعي

-         بيماران مبتلا به آرتريت

-         بيماران اعصاب شبكه بازويي .

 آشنايي با موارد تجويز ، آموزش استفاده و مدت استفاده .

آشنايي با تحقيقات قبلي و پيشرفتهاي فعلي در زمينه ارتزهاي اندام بالايي .

 آشنايي با قطعات و مواد در ساخت ارتزهاي اندام بالايي .

منابع اصلي درس (references) :

1.      Wu k, Foot Orthoses: Principles and clinical applications. Williams & Wilkings, 1990.

2.      Nawoczenski D, Elper M, Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Philadelphia: Saunders, 1997.

3.      Shurr DG, Prosthetics and Orthotics, 2nd ed. Upper saddle river, NJ: Prentice, 2002.

4.      Condie DN, An Atlas Of Lower Limb Orthotics Practice. Chapman; 1997.

5.      Reiley MA, Guidelines for Prescribing Foot Orthoses. NJ: SLACK, 1995.

6.      Edelstein JE, Orthotics: a comprehensive approach. Thorofar: SLACK, 2002.

7.      Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

8.      Luardi, Michelle M, Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, Boston: Butterworth-Heinmann, 2002.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

حيطه شناختي : 1- كار كلاسي (گرد آروي اطلاعات )

                  2- ارزيابي نهايي .

 

نام درس :  طراحي و ساخت ارتزهاي اندام بالايي كد درس: 40

پيش نياز :  ارتزهاي اندام بالايي

تعداد واحد :  2

نوع واحد : عملي     

هدف كلي درس :

 اين درس به منظور يادگيري نحوه طراحي و ساخت انواع ارتزهاي اندام بالايي ارائه گرديده كه متعاقباً دانشجو ميتواند در طي دوره , كارآموزي در عرصه ارتزهاي اندام بالاي بيماران را با نظارت مربي بسازد

شرح درس :

   دانشجو در اين درس با اصول طراحي و ساخت ارتزهاي اندام بالايي با توجه به نوع ضايعه آشنايي پيدا مي كند . 

سر فصل دروس : (68 ساعت)

·         آموزش نحوه معاينه و ارزيابي بيمار .

·         آموزش نحوه انجام مراحل قالبگيري

·         طراحي و ساخت ارتزهاي Knuckle Bender , Dynamic Splint, Short/Long Cock -up.  توسط مربي و هر يك از دانشجويان .

·         طراحي وساخت ارتزهاي  Sarmineto, Wrist Driven Wrist Hand Orthosis توسط مربي .

·         معرفي ساير نمونه هاي ارتزهاي موجود و كم تقاضا توسط مربي (مانند Wrist Action Wrist Thumb Spica , Hand Orthosis  )

·         آموزش ساخت ارتزهاي پلاستيكي با درجه حرارت پايين توسط مربي .

منابع اصلي درس (references) :

1.      Wu k, Foot Orthoses: Principles and clinical applications. Williams & Wilkings, 1990.

2.      Nawoczenski D, Elper M, Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Philadelphia: Saunders, 1997.

3.      Shurr DG, Prosthetics and Orthotics, 2nd ed. Upper saddle river, NJ: Prentice, 2002.

4.      Condie DN, An Atlas Of Lower Limb Orthotics Practice. Chapman; 1997.

5.      Reiley MA, Guidelines for Prescribing Foot Orthoses. NJ: SLACK, 1995.

6.      Edelstein JE, Orthotics: a comprehensive approach. Thorofar: SLACK, 2002.

7.      Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

8.      Luardi, Michelle M, Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, Boston: Butterworth-Heinmann, 2002.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته .

                                ب : سنجش با استفاده از چك ليست .

                                ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

    2-ارزيابي وسايل ساخته شده .

    3-آزمون شفاهي

 

 

نام درس : ارتزهاي ستون فقرات كد درس:41

پيش نياز : كنزيولوژي و بيومكانيك ستون فقرات

تعداد واحد :  2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

اين درس پايه و اساس شناخت انواع ارتزهاي ستون فقرات و بيماريها و ناهنجاريهاي مربوطه مي باشد و اين معلومات زمينه لازم را براي گذارندن دروس عملي و كار آموزي فراهم مي سازد .

 شرح درس :

  دانشجو در ايين درس با انواع مختلف ارتزهاي ستون فقرات و موارد تجويز آنها آشنايي پيدا مي كند .

 سر فصل دروس : (34 ساعت)

·         ارزيابي مكانيزم صدمات ستون فقرات .

·         شناسايي سطوح اعصاب و مشخص نمودن ضايعات عصبي بوجود آمده .

·         شرح شناسايي پاتو مكانيك اسكوليوز ، كايفوز و ديگر بد شكليهاي ستون فقرات .

·         طرحهاي ارتزي براي بد شكليهاي ستون فقرات .

·         شرح بيومكانيك ارتزهاي متداول ستون فقرات در هر ناحيه (كمري ، سينه اي ، گردني و غيره ) ضمن بررسي اجزا هر يك از آنها .

·         شرح كامل ارتز ميلواكي شامل ساختار اصلي و پدهاي اصلاحي متعارف .

·         ارزيابي و بكار گيري مواد اوليه مناسب .

·         شرح اختصاصي در مورد halo و اصول و تكنيكهاي ساخت .

·         توضيح مقايسه اي ارتزهاي ترموپلاستيك در بي حركتي ستون فقرات و درمان اسكوليوز

·         آخرين تحقيقات در زمينه ارتزهاي ستون فقرات شامل برنامه معالجه ، نتايج و عوارض

·         آشنايي با موارد تجويز ارتزهاي ستون فقرات .

·         شرح مزايا و معايب ارتزها و چگونگي استفاده از آنها ( پوشيدن ، كنار گذاشتن و مراحل باز بيني )

·         معرفي قطعات پيش ساخته به منظور ساخت سريع .  

منابع اصلي درس (references) :

1.            Wu k, Foot Orthoses: Principles and clinical applications. Williams & Wilkings, 1990.

2.            Nawoczenski D, Elper M, Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Philadelphia: Saunders, 1997.

3.            Shurr DG, Prosthetics and Orthotics, 2nd ed. Upper saddle river, NJ: Prentice, 2002.

4.            Condie DN, An Atlas Of Lower Limb Orthotics Practice. Chapman; 1997.

5.            Reiley MA, Guidelines for Prescribing Foot Orthoses. NJ: SLACK, 1995.

6.            Edelstein JE, Orthotics: a comprehensive approach. Thorofar: SLACK, 2002.

7.            Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

8.            Luardi, Michelle M, Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, Boston: Butterworth-Heinmann, 2002.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه شناختي ) 1- آزمون تشريحي ، آزمون جور كردني و آزمون چند گزينه اي

2- فعاليت در كلاس و ارائه سمينار .

 

نام درس : طراحي و ساخت ارتزهاي ستون فقرات 1  كد درس: 42

پيش نياز : ارتزهاي ستون فقرات

تعداد واحد :  2

نوع واحد : عملي     

هدف كلي درس :

 اين درس به منظور يادگيري نحوه طراحي و ساخت انواع ارتزهاي فلزي ستون فقرات ارائه گرديده كه متعاقباً دانشجو خواهد توانست در پي دوره كارآموزي در عرصه، ارتزهاي ستون فقرات بيماران را با نظارت مربي بسازد .

شرح درس :

دانشجو در اين درس با اصول طراحي و ساخت ارتزهاي ستون فقرات با توجه به نوع ضايعه آشنايي پيدا مي كند . 

 سر فصل دروس : (68 ساعت)

·   آموزش نحوه معاينه و ارزيابي بيمار .

·   آموزش نحوه اندازه گيري و تهيه شابلون ارتزهاي فلزي در هر ناحيه از ستون فقرات .

·   طراحي و ساخت يك نمونه از ارتزهاي فلزي ناحيه سينه اي توسط مربي و هر يك از دانشجويان .

·   طراحي و ساخت يك نمونه از ارتزهاي فلزي ناحيه كمري توسط مربي و هر يك از دانشجويان .

·   طراحي و ساخت ارتز Jewett  توسط مربي و هر يك از دانشجويان .

·   طراحي وساخت ارتزتورتيكولي توسط مربي مربي و هر يك از دانشجويان

·   معرفي ارتزهاي فلزي متداول از طرف مربي و بحث و بررسي در مورد آنها .

·   آشنايي با ارتزهاي روز آمد و پيشرفته .

·   معرفي ارتزهاي پيش ساخته از جمله كرستهاي نرم و نيمه سخت 

منابع اصلي درس (references) :

1.            Wu k, Foot Orthoses: Principles and clinical applications. Williams & Wilkings, 1990.

2.            Nawoczenski D, Elper M, Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Philadelphia: Saunders, 1997.

3.            Shurr DG, Prosthetics and Orthotics, 2nd ed. Upper saddle river, NJ: Prentice, 2002.

4.            Condie DN, An Atlas Of Lower Limb Orthotics Practice. Chapman; 1997.

5.            Reiley MA, Guidelines for Prescribing Foot Orthoses. NJ: SLACK, 1995.

6.            Edelstein JE, Orthotics: a comprehensive approach. Thorofar: SLACK, 2002.

7.            Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

8.            Luardi, Michelle M, Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, Boston: Butterworth-Heinmann, 2002.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته .

                                ب : سنجش با استفاده از چك ليست .

                                ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

    2-ارزيابي وسايل ساخته شده .

    3-آزمون شفاهي

نام درس : طراحي و ساخت ارتزهاي ستون فقرات 2  كد درس: 43

پيش نياز :. ارتزهاي ستون فقرات

تعداد واحد : 1

نوع واحد : عملي     

هدف كلي درس :

اين درس به منظور يادگيري نحوه طراحي و ساخت انواع ارتزهاي ترموپلاستيك بخصوص ارتزهاي مورد استفاده در درمان اسكوليوز ارائه گرديده كه متعاقباً دانشجو خواهد توانست در طول دوره كارآموزي در عرصه ارتزهاي تجويزي بيماران را با نظارت مربي بسازد .

شرح درس :

 دانشجو در اين درس با  اصول طراحي و ساخت ارتزهاي پلاستيكي ستون فقرات و اسكوليوز آشنايي پيدا مي كنند .

سر فصل دروس : (68 ساعت)

·   آموزش نحوه معاينه و ارزيابي بيمار

·   آموزش نحوه قالب گيري ارتز ميلواكي و ديگر ارتزهاي ترموپلاستيك و معرفي روشهاي قالب گيري به ويژه روي تخت هاي مربوطه

·   طراحي وساخت يك ارتز ميلواكي توسط مربي و هر يك از دانش جويان

·   طراحي و ساخت يك نمونه از TLSO مانند بوستون توسط مربي

·   طراحي و ساخت يك نمونه از ارتزهاي گردني مانند فيلادلفيا توسط مربي

·   آشنايي با طراحي و ساخت ارتزهاي پيشرفته و روز آمد .

·   آشنايي با طراحي و ساخت ارتز Halo

منابع اصلي درس (references) :

1.      Wu k, Foot Orthoses: Principles and clinical applications. Williams & Wilkings, 1990.

2.      Nawoczenski D, Elper M, Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Philadelphia: Saunders, 1997.

3.      Shurr DG, Prosthetics and Orthotics, 2nd ed. Upper saddle river, NJ: Prentice, 2002.

4.      Condie DN, An Atlas Of Lower Limb Orthotics Practice. Chapman; 1997.

5.      Reiley MA, Guidelines for Prescribing Foot Orthoses. NJ: SLACK, 1995.

6.      Edelstein JE, Orthotics: a comprehensive approach. Thorofar: SLACK, 2002.

7.      Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

8.      Luardi, Michelle M, Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, Boston: Butterworth-Heinmann, 2002.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته .

                                ب : سنجش با استفاده از چك ليست .

                                ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

    2-ارزيابي وسايل ساخته شده .

    3-آزمون شفاهي

 

 

نام درس : پروتزهاي اندام پاييني 1 كد درس: 44

پيش نياز :. كينزيولوژي و بيومكانيك اندام پاييني

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

اين درس پايه و اساس شناخت انواع پروتزهاي بالاي زانو مي باشد و اين معلومات زمينه لازم را براي گذراندن دروس عملي و كارآموزي فراهم ميسازد . 

شرح درس :

دانشجو در اين درس با انواع مختلف پروتزهاي زير زانو ، قطعات آن و موارد تجويز آنها آشنائي پيدا ميكند .

سر فصل دروس : (34 ساعت)

·   آشنائي با قطع عضوهاي زير زانو ، سايم و پنجه ، علل آن و نقايص مادر زادي .

·   اصول مراقبتهاي قبل و بعد از عمل قطع عضو .

·   آشنائي با انواع پروتزهاي زير زانو، سايم، پنجه و قطعات آنها .

·   آشنائي با انواع پنجه ها و قطعات آن .

·   اصول تجويز و عدم تجويز پروتز و قطعات آن بر  اساس خصوصيت فرد .

·   سيستمهاي تعليق پروتزهاي PTB, PTS, SC, ICEROSS, Joint & Corset .

·   بيومكانيك پروتزهاي زير زانو و سايم .

·   نحوه تنظيم استاتيك و ديناميك پروتز .

·   نحوه راه رفتن با پروتز و انحرافات راه رفتن و نحوه تصحيح آن .

·   آشنايي با سيستمهاي پروتزهاي جديد روزآمد .  

منابع اصلي درس (references) :

1- The American Academy of Orthopedic Surgeon , Atlas of Limb Prosthetics , Mosby.                                                                                            2- Saunders , Glower Limb Amputations , F.A.Davis.                                       

3- Ron Seymour , Prosthetics , Lippincott  Williams & Wilkins.                                                         

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه شناختي ) 1- آزمون تشريحي ، آزمون جوركردني و آزمون چندگزينه اي

                           2- ارائه سمينار

 

 

نام درس : پروتزهاي اندام پاييني 2 كد درس: 45

پيش نياز :. پروتزهاي اندام پاييني 1

تعداد واحد : 2

نوع واحد : نظري

هدف كلي درس :

اين درس پايه و اساس شناخت انواع پروتزهاي بالاي زانو مي باشد و اين معلومات زمينه لازم را براي گذراندن دروس عملي و كارآموزي فراهم ميسازد . 

شرح درس :

دانشجو در اين درس با انواع مختلف پروتزهاي بالاي زانو ، قطعات آن و موارد تجويز آنها آشنائي پيدا ميكند .

سر فصل دروس : (34 ساعت)

·   آشنائي با قطع عضوهاي روي زانو ، بالاي زانو و لگن ، علل آن و نقايص مادر زادي .

·   اصول مراقبتهاي قبل و بعد از عمل قطع عضو .

·   آشنائي با انواع مفاصلروي زانو ، بالاي زانو و لگن .

·   آشنائي با انواع پروتز روي زانو ، بالاي زانو و قطعات آن .

·   اصول تجويز و عدم تجويز پروتز و قطعات آن بر  اساس خصوصيت فرد .

·   سيستمهاي تعليق پروتزها .

·   بيومكانيك پروتزهاي بالاي زانو و لگن .

·   نحوه تنظيم استاتيك و ديناميك پروتز .

·   نحوه راه رفتن با پروتز و انحرافات راه رفتن و نحوه تصحيح آن .

·   آشنايي با سيستمهاي پروتزهاي جديد روزآمد .  

منابع اصلي درس (references) :

1- The American Academy of Orthopedic Surgeon , Atlas of Limb Prosthetics , Mosby.                                                                                            2- Saunders , Glower Limb Amputations , F.A.Davis.                                       

3- Ron Seymour , Prosthetics , Lippincott  Williams & Wilkins.                                                          

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه شناختي ) 1- آزمون تشريحي ، آزمون جوركردني و آزمون چندگزينه اي

                           2- ارائه سمينار

 

 

نام درس : طراحي و ساخت پروتزهاي زير زانو  كد درس: 46

پيش نياز : پروتزهاي اندام پاييني 1 ، تكنيك ارتوپدي فني .

تعداد واحد : 2

نوع واحد : عملي      

هدف كلي درس :

اين درس به منظور يادگيري نحوه طراحي و ساخت انواع پروتز هاي زير زانو ارائه گرديده كه متعاقباً دانشجو ميتواند در طي كارآموزي در عرصه ، پروتزهاي زير زانوي بيماران را با نظارت مربي بسازد .

شرح درس :

دانشجو در اين درس با اصول طراحي و ساخت پروتزهاي زير زانو آشنائبي پيدا مي كند .

سر فصل دروس : (68 ساعت)

مراحل ذيل توسط مربي و با كمك دانشجويان انجام ميگيرد ( يك بيمار در هر سطح از قطع عضو ) :

·   آموزش نحوه معاينه و ارزيابي استامپ بيمار ، انتخاب نوع پروتز ، قالبگيري ، فرم دهي پوزيتيو ، پرونگاتيو ، اصلاح مجدد پوزيتيو ( در صضورت لزوم ) ، مواد ريزي ، سوار كردن اجزا پروتز ، تنظيم استاتيك پروتز ، تنظيم ديناميك پروتز ، تصحيح انحرافات راه رفتن ، فرم دهي ، روكش و تكميل نمودن پروتز ، آموزش بيمار جهت استفاده از پروتزهاي زير زانو مدولار ، پديلني ، سيليكوني و كربني .

·   آشنائي با نحوه طراحي و ساخت پروتزهاي پيشرفته و روزامد .

 منابع اصلي درس (references) :

1- Saunders, G. Lower Limb Amputations , F.A.Davis.      

2- The American Academy of Orthopedic Surgeon, Atlas of Limb Prosthetics , Mosby .                                                                         

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته .

                                ب : سنجش با استفاده از چك ليست .

                                ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

    2- ارزيابي وسايل ساخته شده .

    3- آزمون شفاهي

 

 

نام درس : طراحي و ساخت پروتزهاي بالاي زانو كد درس: 47

پيش نياز : پروتزهاي اندام پاييني 2

تعداد واحد : 2

نوع واحد : عملي     

هدف كلي درس :

اين درس به منظور يادگيري نحوه طراحي و ساخت انواع پروتزهاي بالاي زانو ارائه گرديده كه متعاقباً دانشجو ميتواند در طي دوره كارآموزي در عرصه ، پروتزهاي بالاي زانوي بيماران را با نظارت مربي بسازد .

شرح درس :

دانشجو در اين درس با اصول طراحي و ساخت پروتزهاي بالاي زانو آشنائي پيدا مي كند .

سر فصل دروس :

مراحل ذيل توسط مربي و با كمك دانشجويان انجام ميگيرد ( يك بيمار در هر سطح از قطع عضو ) :

·   آموزش نحوه معاينه و ارزيابي استامپ بيمار ، انتخاب نوع پروتز ، قالبگيري ، فرم دهي پوزيتيو ، پرو نگاتيو ، اصلاح مجدد پوزيتيو ( در صورت لزوم ) ، موادريزي ، سوار كردن اجزا پروتز ، تنظيم استاتيك پروتز ، تنظيم ديناميك پروتز ، تصحيح انحرافات راه رفتن ، فرم دهي ، روكش و تكميل نمودن پروتز ، آموزش بيمار جهت استفاده از پرو تزهاي بالاي زانو مدولار پدليني ، سيليكوني و كبني .

·   آشنائي با روشهاي قالبگيري بدون تحمل وزن ، روش قالبگيري CAT-CAM وcad-cam , Quadrilateral  و Triangular .

·   آشنائي با جك قالبگيري SIT CAST  و نحوه قلبگيري با آن

·   آشنائي با سوار كردن پروتز با استفاده از Laser  -Liner  و دستگاه Alignment

·   آشنائي با انواع مفاصل مانيكي ، هيدروليك ، پنوماتيك ، هوشمند و نحوه سوار كردن و تنظيم آنها

·   آشنائي با نحوه طراحي و ساخت پروتزهاي پيشرفته و روزآمد.   

منابع اصلي درس (references) :

1- Saunders , Lower Limb Amputations , F.A. Davis .                  

2- The American Academy of Orthopedic Surgeon , Atlas of Limb Prosthetics , Mosby.                   

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته .

                                ب : سنجش با استفاده از چك ليست .

                                ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

    2-ارزيابي وسايل ساخته شده .

    3-آزمون شفاهي

نام درس : پروتزهاي اندام بالايي كد درس: 48

پيش نياز : كينزيولوژي و بيومكانيك اندام بالايي

تعداد واحد : 2

نوع واحد :نظري      

هدف كلي درس :

اين درس پايه و اساس شناخت انواع پروتزهاي اندام بالايي و سيستمهاي كنترل آن مي باشد و اين معلومات زمينه لازم براي گذراندن دروس عملي و كارآموزي را فراهم ميسازد .

شرح درس :

دانشجو در اين درس با انواع مختلف پروتزهاي اندام بالائي و موارد استفاده از آنها آشنائي پيدا مي كند .

سر فصل دروس : (34 ساعت)

·         سطوح استاندارد قطع عضو و نقايص مادرزادي اندام بالايي .

·         مراقبتهاي فبل و بعد از عمل .

·         آناتومي ، بيومكانيك ، پاتولوژي ، پاتومكانيك و تروما در قطع عضو اندام بالايي .

·         نحوه ارزيابي استامپ فرد آمپوته .

·         آشنائيي با انواع Hand  و Hook  و نحوه كاركرد آنها .

·         اصول تجويز و عدم تجويز و كاربرد انواع پروتزهاي اندام بالايي با توجه به شرايط بيمار .

·         شناخت خصوصيات تمام اجزا پروتزهاي اندام بالايي .

·         شناخت انواع سيستم تعليق .

·         اموزش بيماران در زمينه نحوه استفاده از پروتز .

·         نحوه تنظيم استاتيك اجزا پرتز .

·         آشنايي با پروتزهاي روزآمد .

منابع اصلي درس (references) :

1-Childs .S., Upper Extremity.. Traumatic Injuries &And Conditions.National Association Of Orthopedic Nurses , Allynbacon .                                                                                    

2- American Society For Surgery Of The Hand , The Hand Examination And Biagnosis , Churchill - Living Stone .

3- Prosthetic and Orthotic Publication, Upper Limb Prosthetics , New York University Medical book store .

4- Prosthetic And Orthotic Publication , Upper Limb Prosthetics Supplement For Prosthetists, New York University Medical Book Store .

5- The American Academy Of Orthopedic Surgeon , Atlas Of limb Prosthetics, Mosby .  

 شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه شناختي ) 1- ازمون تشريحي ، آزمون جوكردني و آزمون چند گزينه اي

                           2- ارائه سمينار .

 

نام درس :  پروتزهاي زيبايي كد درس: 49

پيش نياز :  آناتومي

تعداد واحد :2

نوع واحد : نظري و عملي

هدف كلي درس: دانشجو با انواع پروتزهاي خارجي صورت و همچنين طراحي و ساخت و نصب پروتزهاي مربوطه آشنا ميگردد .

شرح درس : در اين درس دانشجو طراحي، ساخت، مواد اوليه و نصب پروتزهاي صورت را فرا ميگيرد.

سر فصل دروس : نظري: 17 ساعت   عملي: 34 ساعت

ارزيابي و آماده سازي بيمار (شرح حال گيري، وضعيت عمومي بيمار، محل ضايعه، نوع و وسعت ضايعه)

آناتومي سطحي صورت (بافت پوششي نرم، بافت استخواني، زواياي اعضاء و Land Mark ها)

پاتولوژي صورت (بيماريهاي مادرزادي، تومورها، اشكال كلينيكي بيماريها)

مواد (شامل رزينها و خصوصيت فيزيكي و شيميايي آنها، رنگها و افزودنيهاي آن، سيليكونها، اطلاعات بهداشتي و سلامتي)

پروتزهاي موقت (اصلاح موقت، مدت استفاده، خصوصيات طراحي و نصب)

آموزش بيمار (نحوه استفاده و آموزش بهداشت پروتز)

اصول طراحي بيني (تقسيم بندي، اندازه گيري، تفاوتها در جنسيت و تهيه مدل)

اصول طراحي گوش

اصول طراحي چشم

درمان (انواع درمانهاي موجود شامل راديوتراپي، بازسازي جراحي و اصلاحات پروتزي

منابع اصلي درس  (references):

1-      Beder DE, Fundumentals for Maxillofacial Prosthesis, Springfield, Thomas, 1974

2-      Maxillofacial Rehabilitation: Prosthodontic and Surgical Considerations. [edited by] bumer J, curtis TA, St Louis: Ishiyaku Euro America, 1996.

شيوه ارزشيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

حيطه شناختي: آزمون جوركردني، آزمون تشريحي، آزمون چند گزينه اي و سمينار

 

 

نام درس : طراحي و ساخت پروتزهاي اندام بالايي  كد درس:50

پيش نياز : پروتزهاي اندام بالايي

تعداد واحد : 2

نوع واحد : عملي      

هدف كلي درس :

اين درس به منظور يادگيري نحوه طراحي و ساخت انواع پروتزهاي اندام بالايي و سيستمهاي كنترل آن ارائه گرديده كه متعاقباً دانشجو ميتواند در طي دوره كارآموزي در عرصه، پروتزهاي اندام بالايي بيماران را با نظارت مربي بسازد .

شرح درس :

دانشجو در اين درس با اصول طراحي و ساخت انواع پروتزهاي اندام بالائي آشنا مي شود .

سر فصل دروس : (68 ساعت)

مراحل ذيل توسط مربي و با كمك دانشجويان انجام ميگيرد ( يك بيمار در هر سطح از قطع عضو ) :

·   آموزش نحوه معاينه و ارزيابي استامپ بيمار ، قالبگيري ، فرم دهي پوزيتيو ، پرو نگاتيو ، اصلاح مجدد پوزيتيو ( در صورت لزوم ) ، موادريزي ، سوار كردن اجزا پروتز ، تنظيم پروتز ، ساخت انواع سيستمهاي تعليق و چگونگي نحوه اتصال پروتز با سيستم تعليق مربوطه در پروتزهاي معمولي ، مدولار و سليكوني .

·   آموزش بيمار جهت استفاده از پروتز .

·   آشنايي با نحوه طراحي و ساخت پروتزهاي پيشرفته و روز آمد .  

 منابع اصلي درس (references) :

1-Childs .S., Upper Extremity.. Traumatic Injuries & And Conditions.National Association Of Orthopedic Nurses , Allynbacon .                                                                                    

2- American Society For Surgery Of The Hand , The Hand Examination And Biagnosis , Churchill - Living Stone .

3- Prosthetic and Orthotic Publication, Upper Limb Prosthetics , New York University Medical book store .

4- Prosthetic And Orthotic Publication , Upper Limb Prosthetics Supplement For Prosthetists, New yorh University Medical Book Store .

5- The American Academy Of Orthopedic Surgeon , Atlas Of limb Prosthetics, Mosby .  

 شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته .

                                ب : سنجش با استفاده از چك ليست .

                                ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

    2-ارزيابي وسايل ساخته شده .

    3-آزمون شفاهي

 

نام درس : كارآموزي در عرصه ارتزهاي اندام پاييني كد درس:51

پيش نياز :طراحي و ساخت ارتزهاي اندام پاييني

تعداد واحد : 4

نوع واحد :كارآموزي در عرصه 

هدف كلي درس :

اين درس به منظور كسب مهارت دانشجو در ارزيابي بيماران و طراحي و ساخت ارتزهاي اندام پاييني ارائه گرديده است تا فرد بتواند در مراكز درماني ارائه خدمات نمايد .

شرح درس :

دانشجو در اين درس مهارت لازم را جهت طراحي و ساخت ارتزهاي اندام پاييني و ارزيابي بيمار پيدا مي كند .

سر فصل دروس : (204 ساعت)

·         طراحي و ساخت ارتزهاي ذيل بايستي توسط دانشجو زير نظر مربي انجام پذيرد :

  • آموزش بيمار در جهت استفاده صحيح از ارتز .
  • آموزش نحوه برخورد با بيمار ، پوشاندن صحيح ، عيب يابي و اصلاح آن .

 منابع اصلي درس (references) :

1.            Wu k, Foot Orthoses: Principles and clinical applications. Williams & Wilkings, 1990.

2.            Nawoczenski D, Elper M, Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Philadelphia: Saunders, 1997.

3.            Shurr DG, Prosthetics and Orthotics, 2nd ed. Upper saddle river, NJ: Prentice, 2002.

4.            Condie DN, An Atlas Of Lower Limb Orthotics Practice. Chapman; 1997.

5.            Reiley MA, Guidelines for Prescribing Foot Orthoses. NJ: SLACK, 1995.

6.            Edelstein JE, Orthotics: a comprehensive approach. Thorofar: SLACK, 2002.

7.            Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

8.            Luardi, Michelle M, Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, Boston: Butterworth-Heinmann, 2002.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته .

                                ب: سنجش با استفاده از چك ليست .

                                ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

          2-كيفيت و تنوع وسايل ساخته شده توسط دانشجو .

 

نام درس : كارآموزي در عرصه ارتزهاي اندام بالايي كد درس: 52

پيش نياز :طراحي و ساخت ارتزهاي اندام بالايي

تعداد واحد : 4

نوع واحد :كارآموزي در عرصه 

هدف كلي درس :

اين درس به منظور كسب مهارت دانشجو در ارزيابي بيماران و طراحي و ساخت ارتزهاي اندام بالايي ارائه گرديده است تا فرد بتواند در مراكز درماني ارائه خدمات نمايد .

شرح درس :

دانشجو در اين درس مهارت لازم را جهت طراحي و ساخت ارتزهاي اندام بالايي و ارزيابي بيمار پيدا مي كند .

سر فصل دروس : (204 ساعت)

·         طراحي و ساخت ارتزهاي ذيل بايستي توسط دانشجو زير نظر مربي انجام پذيرد :

  • ارتزهاي رايج انگشتان ، دست ، مچ ، آرنج و شانه مانند :

Short/Long Cock-up , Dynamic Splint , Knuckle Bender , Finger Splint , Sarminento , Writ Driven Writs Hand Orthosis , Thumb Spica , Wrist Action Writs Hand , Shoulder Abduction Brace , Elbow cage ,...                                                                                   

  • آموزش بيمار در جهت استفاده صحيح از ارتز .
  • آموزش نحوه برخورد با بيمار ، پوشاندن صحيح ، عيب يابي و اصلاح آن .

 منابع اصلي درس (references) :

1.            Wu k, Foot Orthoses: Principles and clinical applications. Williams & Wilkings, 1990.

2.            Nawoczenski D, Elper M, Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Philadelphia: Saunders, 1997.

3.            Shurr DG, Prosthetics and Orthotics, 2nd ed. Upper saddle river, NJ: Prentice, 2002.

4.            Condie DN, An Atlas Of Lower Limb Orthotics Practice. Chapman; 1997.

5.            Reiley MA, Guidelines for Prescribing Foot Orthoses. NJ: SLACK, 1995.

6.            Edelstein JE, Orthotics: a comprehensive approach. Thorofar: SLACK, 2002.

7.            Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

8.            Luardi, Michelle M, Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, Boston: Butterworth-Heinmann, 2002.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته .

                                ب: سنجش با استفاده از چك ليست .

                                ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

          2-كيفيت و تنوع وسايل ساخته شده توسط دانشجو .

 

 

نام درس : كارآموزي در عرصه ارتزهاي ستون فقرات كد درس: 53

پيش نياز : طراحي و ساخت ارتزهاي ستون فقرات 1 و طراحي و ساخت ارتزهاي ستون فقرات2

تعداد واحد : 4

نوع واحد : كارآموزي در عرصه

هدف كلي درس :

اين درس به منظور كسب مهارت دانشجو در ارزيابي بيماران و طراحي و ساخت ارتزهاي ستون فقرات ارائه گرديده است تا فرد بتواند در مراكز درماني ارائه خدمات نمايد .

شرح درس :

دانشجو در اين درس مهارت لازم را جهت طراحي و ساخت ارتزهاي ستون فقرات ارزيابي بيمار بدست مي آورد .

سر فصل دروس : (204 ساعت)

·         طراحي و ساخت ارتزهاي ناحيه كمري بطور كامل از اندازه گيري تا چرمكاري .

·         طراحي و ساخت ارتزهاي ناحيه سينه اي بطور كامل از اندازه گيري تا چرمكاري .

·         طراحي و ساخت ارتزهاي ناحيه گردني بطور كامل از اندازه گيري تا چرمكاري .

·         طراحي و ساخت ارتز ميلواكي بطور كامل از اند ازه گيري تا چرمكاري .

·         طراحي و ساخت ارتزهاي TLSO  دردرمان اسكوليوز بطور كامل از اندازه گيري تا چرمكاري . 

·         طراحي و ساخت ژاكت تمام تنه و ديگر ارتزهاي custom molded  .

·         بررسي عملكرد ارتز و Follow up  مراجعين .

·         آموزش نحوه برخورد با بيماران ، پوشاندن صحيح ، عيب يابي و اصلاح آن .

·         آموزش بيمار در جهت استفاده صحيح و كنار گذاشتن صحيح ارتز .

·         آموزش بيمار و تاكيد بر مراحل بازبيني .  

 منابع اصلي درس (references) :

1.            Wu k, Foot Orthoses: Principles and clinical applications. Williams & Wilkings, 1990.

2.            Nawoczenski D, Elper M, Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Philadelphia: Saunders, 1997.

3.            Shurr DG, Prosthetics and Orthotics, 2nd ed. Upper saddle river, NJ: Prentice, 2002.

4.            Condie DN, An Atlas Of Lower Limb Orthotics Practice. Chapman; 1997.

5.            Reiley MA, Guidelines for Prescribing Foot Orthoses. NJ: SLACK, 1995.

6.            Edelstein JE, Orthotics: a comprehensive approach. Thorofar: SLACK, 2002.

7.            Goldberg B, HSV JD, Atlas of Orthotics and Assistive Devices, 3rd ed, Louis ST: Mosby, 1997.

8.            Luardi, Michelle M, Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, Boston: Butterworth-Heinmann, 2002.

شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته . 

                             ب : سنجش با استفاده از چك ليست .

                            ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

2      - كيفيت وتنوع وسايل ساخته شده توسط دانشجو

 

نام درس : كار آموزي در عرصه پروتزهاي اندام پاييني   كد درس: 54

پيش نياز :طراحي و ساخت پروتزهاي زير زانو ، طراحي و ساخت پروتز هاي بالاي زانو .

تعداد واحد : 6

نوع واحد : كارآموزي در عرصه

هدف كلي درس :

اين درس به منظور يادگيري نحوه طراحي و ساخت انواع پروتزهاي بالاي زانو و زير زانو ارائه گرديده كه متعاقباً دانشجو مي تواند ، پروتزهاي بالاي زانو وزير زانو  بيماران را با نظارت مربي بسازد .

شرح درس :

دانشجو در اين درس مهارت لازم را جهت طراحي و ساخت پروتزهاي اندام پائيني و ارزيابي بيمار را به دست مي آورد .

سر فصل دروس : (306 ساعت)

تمام مراحل ذيل توسط دانشجو و زير نظر مربي ، در سطوح مختلف قطع عضو هاي زير زانو و بالاي زانو با سيستمهاي جديد و قديمي پروتزي انجام مي گيرد.

·         معاينه و ارزيابي استامپ بيمار ، قالب گيري ، فرم دهي پوزتيو ، پرونگاتيو ، اصلاح مجدد پوزتيو ( در صورت لزوم ) ، موادريزي ، سوار كردن اجزا پروتز ، تنظيم استاتيك و ديناميك پروتز ، تصحيح انحرافات راه رفتن ، فرم دهي روكش ، تكميل نمودن پروتز ، آموزش بيمار جهت استفاده از پروتزهاي زير زانو ، سايم ، پنجه ، روي زانو ، بالايي زانو و لگن .

·         انجام قالبگيري بدون تحمل وزن ، با تحمل وزن و جك قالبگيري SIT Cast .

·         سوار كردن پروتز با استفاده از Laser Liner و دستگاه Alignment .

·         ساخت پروتز با ورقهاي پلاستيكي سخت و نرم .

·         ساخت پروتزهاي زير زانو ، سايم ، پنجه ، روي زانو ، بالاي زانو و لگن پيشرفته .

منابع اصلي درس (references) :

1-Saunders , G. Lower Limb Amputations , F. A . Davis .    

2-The American Academy of Orthopedic Surgeon , Atlas of Limb Prosthetics, Mosby.                                                                                

    شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه هاي مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته .

                                          ب: سنجش با استفاده از چك ليست .

                                         ج: استفاده از روش مقياس درجه بندي .

                                2- كيفيت و تنوع وسايل ساختاه شده توسط دانشجو .

 

 

نام درس : كارآموزي در عرصه پروتزهاي اندام بالايي كد درس: 55

پيش نياز : ساخت و طراحي پروتزهاي اندام بالايي

تعداد واحد : 4

نوع واحد : كارآموزي در عرصه

هدف كلي درس :

اين درس به منظور كسب مهارت دانشجو در ارزيابي بيماران ، قالبگيري ،طراحي و ساخت پروتز هاي اندام بالايي و سيستمهاي كنترل آن ارائه گرديده است تا فرد بتواند در مراكز درماني ارائه خدمات نمايد .

شرح درس :

دانشجو در اين درس مهارت لازم را جهت طراحي و ساخت پروتزهاي اندام بالائي و ارزيابي بيمار بدست مي آورد .

سر فصل دروس : (204 ساعت)

تمام مراحل ذيل توسط دانشجو و زير نظر مربي انجام ميگيرد :

  • معاينه و ارزيابي استامپ بيمار ، قالبگيري ، فرم دهي پوزتيو ، پرو نگاتيو ، اصلاح مجدد پوزيتيو ( در صورت لزوم ) ، مواد ريزي ، سوار كردن اجزاپروتز ، تنظيم پروتز ، ساخت انواع سيستمهاي تعليق در پروتزهاي معمولي ، مدولار و سليكوني .
  • آموزش بيمار جهت استفاده از پروتز .
  • ساخت پروتز هاي پيشرفته و روز ‎آمد .
  • در هر يك از پروتزهاي انگشتان ، مچ ، زير آرنج ، روي آرنج ، بالاي آرنج و شانه ( حداقل 1 مورد )

منابع اصلي درس (references) :

1- Childs , S., Upper Extremity: Traumatic Injuries and Conditions .    National Association of Orthopedic Nurses , Allyn Bacon .

2-American Society for Surgery of the Hand , The Hand Examination and Diagnosis Churchill Livingstone .                                              

3- Prosthetic and orthotic publication, Upper limb prosthetics, New York university medical book store.

4-Prosthetic and orthotic publication, Upper limb prosthetics supplement for prosthetists, New Tork university medical book store .

5-The American Academy of Orthopedic Surgeon, Atlas of Limb Prosthetics, Mosby.                                                

    شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه هاي مختلف :

( حيطه مهارتي ) 1- الف : آزمون باليني عيني سازمان يافته .

                              ب : سنجش با استفاده از جك ليست .

                               ج : استفاده از روش مقياس درجه بندي .

   2- كيفيت و تنوع وسايل ساخته شده توسط دانشجو .