سه شنبه ٠٨ اسفند ١٤٠٢
صفحه اصلي > اخبار 
اخبار > فراخوان ثبت نام دوازدهمین آيین اعطاي تنديس ملي فداكاري به دانشجويان ايران ،
 


  چاپ        ارسال به دوست

فراخوان ثبت نام دوازدهمین آيین اعطاي تنديس ملي فداكاري به دانشجويان ايران ،

موضوع : انتخاب دانشجوي فذاكار باسالم ٍ احتشام با عٌايت بِ ًاهِ شواسُ 51140 / 610 / 1401 هَسخ 18 / 11 / 1401 هشكض آهَصش هحيط صيست ٍ تشبيت هحيط باى ساصهاى هتبَع ، بِ آگاّی هی سساًذ فراخًان ثبت وام ديازدهميه آييه اعطاي تىديس ملي فداكاري به داوشجًيان ايران ، هٌضن بِ فايل ّاي ضَابط اًتخاب ٍ شاخص ّاي هشبَطِ اجشايی هی گشدد. الصم بِ ركش است؛ هْلت ثبت ًام دس فشاخَاى فَق تا 10 اسفٌذ هاُ 1401 ٍ صهاى بشگضاسي اسديبْشت هاُ 1402 هی باشذ. لزا كليِ عالقوٌذاى ٍ داًشجَياى داساي فعاليت حائض اّويت هی تَاًٌذ بشاي ثبت ًام ٍ ششكت دس ايي آئيي ، تا 10 اسفٌذ هاُ سال جاسي بِ پايگاُ ايٌتشًتی ، بِ ًشاًی ir.jahat.farhangi هشاجعِ ٍ اقذام ًوايٌذدانلود فايل : 181912.pdf ( 658KB )


١٣:٣٠ - دوشنبه ١ اسفند ١٤٠١    /    عدد : ٢٥٥٣٦    /    تعداد نمایش : ٢١٣خروج