شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠
صفحه اصلي > هیئت علمی و اعضای گروه > مهندس سيد احمد خادم 
مهندس سيد احمد خادم
 

سيد احمد خادم                                                            seyed ahmad khadem

كارشناس ارشد ارتوپدي فني

متولد سال 1343                                                                             1964          

سوابق تحصيلي و آموزشي

اخذ مدرك كارداني رشته اعضاي مصنوعي از دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1367

اخذ مدرك كارشناسي رشته اعضاي مصنوعي از دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1371

اخذ مدرك كارشناسي ارشد  رشته اعضاي مصنوعي از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در سال 1384

اخذ گواهينامه از شركت اتوبوك در سال 1993

در زمينه هاي طراحي و ساخت 1- پروتز زير زانو   2- ارتز هاي پلاستيكي زانو   3- پروتز بالاي زانو 4- پروتز مايو الكتريك زير آرنج 5- سرويس و تعمير پروتز هاي مايو الكتريك اندام فوقاني

اخذ گواهينامه از شركت اتوبوك  و سازمان بهزيستي كشور در سال 1994

تكنيك هاي پيشرفته ارتز اندام تحتاني

اخذ گواهينامه از شركت اتوبوك  و دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1996

ارتز اندام تحتاني

سوابق اجرايي

كارشناس توانبخشي ستاد بهزيستي كشور

سرپرست مجتمع جامع توانبخشي شهيد مخبر بهزيستي استان تهران

معاون اداره كل توانبخشي معلولين جسمي و حركتي بهزيستي كشور

معاون اداره كل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات بهزيستي كشور

سرپرست مركز توانبخشي صبا

سرپرست مركز جامع توانبخشي اخوان

عضو گروه آموزشي ارتوپدي فني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

مدير دانشجويي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

مشاور رييس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در حوزه امور خيرين سلامت

 پست الكترونيك

 

  khademseyedahmad@Gmail.com